Mentorská a tútorská podpora pre rómskych žiakov z Prešovského kraja

Mentorská a tútorská podpora pre rómskych žiakov z Prešovského kraja

Zámer projektu: Zámerom projektu je poskytnúť žiakom z MRK systém podpory prostredníctvom mentoringu a tútoringu počas vzdelávania na základnej škole až po ukončenie stredoškolského vzdelávania.

Ciele projektu: Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov z Prešovského samosprávneho kraja


Špecifické ciele projektu:

1. Poskytovať mentorskú a tútorskú podporu pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ.
2. Predchádzať  predčasnému ukončovaniu vzdelávania rómskych žiakov prostredníctvom účinnej a adresnej mentorskej a tútorskej podpory.
3. Poskytovať rómskym žiakom a študentom systematickú a dlhodobú podporu počas ich štúdia na základnej, resp. strednej škole.

 
Aktivity projektu: 
Systematické poskytovanie tútorskej a mentorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie  ZŠ a plynulý prechod na SŠ

Cieľová skupina projektu: rómski žiaci základných škôl 2. stupňa a rómski študenti stredných škôl z Prešovského samosprávneho kraja

Miesto realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj

Hlavná aktivita projektu:

Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK

Hlavná aktivita bude realizovaná v období 12/2019 – 12/2021.

Hlavný zámer aktivity: preklenúť nepriaznivé životné situácie a motivovať študentov k dosahovaniu čo najlepších študijných výsledkov, úspešnému ukončeniu štúdia a k pokračovaniu štúdia na vyššom stupni vzdelávania.

Očakávaným výsledkom je zlepšenie prospechu žiakov zo skupín MRK a ich lepšia integrácia v triedach so žiakmi z majoritného obyvateľstva, zlepšenie správania, zníženie záškoláctva, zmena prístupu žiakov/študentov k príprave na vyučovanie, lepšia orientácia a chápanie pojmov používaných pri výučbe. Konečný prínos projektu bude možné vidieť v tom, že ak sa žiakom z MRK zlepšia edukačné výsledky už na druhom stupni ZŠ, tak s adaptáciou na zvýšené nároky strednej školy už budú lepšie pripravení, majú vyššiu šancu dokončiť SŠ, a v konečnom dôsledku môžu byť v dospelosti užitoční a produktívni členovia spoločnosti.

Popis ako projekt prispeje k riešeniu potrieb/problémov cieľových skupín

Projekt  zvýši vzdelanostnú úroveň žiakov základných a  stredných škôl, ktorí pochádzajú z prostredia MRK pomocou poskytovania mentorskej a tútorskej podpory. Ide o podporu žiakov druhého stupňa základnej školy a  žiakov strednej školy. Systém intenzívnej a systematickej podpory je nastavený tak, aby posúval žiakov v čo najväčšej miere nielen smerom k vyššiemu a kvalitnejšiemu vzdelávaniu, ale aj k osobnostnému rozvoju.

Po ukončení realizácie projektu bude pre rómskych žiakov a študentov etablovaný a odskúšaný dlhodobý a intenzívny systém podpory prostredníctvom mentoringu a tútoringu. Projektom bude vytvorený priestor podpory, ktorý je schopný uspokojovať rôznorodé vzdelávacie potreby rómskeho žiaka a študenta v súlade s jeho špecifickými potrebami. Pri poskytovaní  mentoringu a tútoringu bude zabezpečený individuálny prístup, rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiakmi, uplatňovanie pozitívnej motivácie, zásluhovosti a spolupráce. Každý mentor bude realizovať opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov, bude spolupracovať s pedagogickými zamestnancami škôl a zákonnými zástupcami žiakov a pod. Mentorská a tútorská podpora prispeje k zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Žiaci, ktorí budú motivovaní mentorom budú komunikatívnejší, uvoľnenejší, na vyučovaní sa budú aktívne zapájať do vyučovacieho procesu. Výstupom pôsobenia mentorov  bude i búranie bariér v škole, lepšia integrácia žiakov, resp. študentov do majoritného kolektívu a zabezpečenie rovnocenný prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu.

Projekt napomôže študentom nadobudnúť  vzdelanie, vďaka ktorému sa vytvorí predpoklad zvýšených šancí na adekvátne uplatnenie na trhu práce a vytváranie pozitívnych vzorov v spoločnosti. 

 

Očakávané výsledky projektu

  • lepšie študijné výsledky 60 zapojených rómskych žiakov a študentov
  • prekonané prípadné problémy s učením 60 zapojených rómskych žiakov a študentov
  • lepšia sociálna integrácia žiakov a študento v prostredí školy, 
  • lepšia spolupráca školy a rodiny žiakov a študentov vďaka mentoringu,
  • zvýšená motivácia študentov k dosahovaniu čo najlepších študijných výsledkov, k ďalšiemu štúdiu a k jeho úspešnému ukončeniu,
  • zvýšené šance na uplatnenie na trhu práce.