Štipendijná podpora pre mladých dospelých Rómov vo veku od 18 do 28 rokov

Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov

Štipendijná podpora pre mladých dospelých Rómov vo veku od 18 do 28 rokov

Nadácia Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap informuje o predĺžení výzvy na podávanie žiadostí o podporu v programe Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov.

Roma Education Fund realizuje projekt s názvom Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov od apríla 2018. Celková doba realizácie projektu je 5 rokov, obdobie trvá od 1. apríla 2018 do 31. decembra 2022, t. z. zahŕňa 4 školské roky. Projekt sa realizuje v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

V akademickom roku 2018/2019 bude poskytnutá podpora  mladým rómskym študentom denného a externého štúdia – z Prešovského a Košického kraja, ktorí študujú odbory aktuálne vyžadované trhom práce. Zámerom REF je prostredníctvom realizácie projektu zvýšiť počet Rómov s dosiahnutým stredným odborným vzdelaním, ktorí nadobudnú potrebné vedomosti a zručnosti na úspešné uplatnenie sa na trhu práce.  
Kritériá výberu:  
-       rómsky pôvod uchádzača 
-       vek od 18 do 28 rokov
-       študent externého alebo denného štúdia strednej školy v školskom roku 2018/2019 v odbore, ktorý aktuálne vyžaduje trh práce
-       účastník rekvalifikačného kurzu    
-       nezamestnaný
-       trvalý pobyt v rámci Košického a Prešovského kraja
-       uprednostnení budú uchádzači s neukončeným stredoškolským vzdelaním a rodičia detí v predškolskom veku, prioritne zapojených do programu Predškolskej prípravy Rómskeho vzdelávacieho fondu 

Druh podpory:
-       štipendium
-       školné
-       podpora počas štúdia
-       tréning zameraný na získanie osobnostných zručností (soft-skills)
-       pomoc pri hľadaní zamestnania

Termín uzávierky: 15 február 2019
Podávanie prihlášok:
Žiadateľom o poskytnutie štipendia je mladý dospelý, ktorý k žiadosti doloží:
-       potvrdenie o návšteve školy 
-       kópiu občianskeho preukazu
-       doklad o najvyššom získanom vzdelaní (vysvedčenie, vyúčný list, a pod.)
-       potvrdenie o návšteve materskej školy dieťaťa
-       potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie
Referencie, potvrdenia, fotky atď. potvrdzujúce aktivitu študenta v školskej/mimoškolskej činnosti, talent študenta resp. vynikanie v určitej oblasti zvýšia šance študenta na získanie štipendia.
Neúplné žiadosti a žiadosti zaslané po termíne uzávierky budú vyradené! Pri žiadostiach zasielaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky. 
Kontakt a adresa pre zasielanie žiadostí:

Nadácia Rómsky vzdelávací fond 
Levočská 4
080 01 Prešov
Viac informácií môžete získať na dole uvedenom tel. čísle, prípadne prostredníctvom e-mailu.
Eva Burcinová
E-mail: eburcinova@romaeducationfund.org 
Tel.: 051 775 4114
Web: www.romaeducationfund.org

Application form attached