Zástupcovia troch krajín REF sa zúčastnili na študijnej ceste v Srbsku

Počas druhého decembrového týždňa 2018 sa zástupcovia kancelárií REF z Maďarska, Rumunska a zo Slovenska, ktoré realizujú projekt Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov podporený VELUX Foundations zúčastnili študijnej cesty do Srbska. Študijná cesta pozostávala z 2-dňového seminára “Tréning pre trénerov” a 2-dňovej návštevy južného Srbska, lokalít, kde REF Srbsko a Maďarsko od roku 2016 realizujú projekt “Posilnenie zamestnateľnosti mladých Rómov” (ďalej SHAPYR), podporený KfW.    

Hlavným cieľom seminára “Tréning pre trénerov”, ktorý sa konal v dňoch 10. – 11. decembra 2018 bolo posilnenie kapacít zamestnancov REF z Maďarska, Rumunska a zo Slovenska tak, aby boli schopní trénovať mentorov, navrhnúť a realizovať tréning pre učiteľov a iných dospelých v rámci mentorského programu. Tréning zahŕňal 3 modely, ktoré boli vyvinuté, akreditované REF a sú využívané REF.

 

Projekt, ktorý sa v Srbsku realizuje, je zameraný na mentoring rómskych študentov stredných škôl. Mentoring rómskych študentov stredných škôl je dôležitou súčasťou prístupu REF k stredoškolskému vzdelávaniu, a preto správny výber mentorov a ich kvalitná príprava je rozhodujúcim faktorom na to, aby študenti získali správne vedenie a podporu.   

 

Počas druhej časti študijnej cesty účastníci navštívili 3 lokality v južnom Srbsku, kde REF poskytuje svojim príjemcom mentoring a možnosti stáží. Predstavením príkladov úspešnej spolupráce medzi REF a zamestnávateľmi zo súkromného sektora v rámci projektu podporeného KfW získali účastníci z Maďarska, Rumunska a Slovenska  možnosť oboznámiť sa s úspechmi REF Srbsko v oblasti sprosredkovania zamestnania mladým Rómom. Cieľom REF je využívať  osvedčené postupy v rámci komponentu Zamestávanie projektu SHAPYR v ostatných krajinách projektu.      


Medzi zamestnávateľmi, ktoré zástupcovia REF navštívili bola aj turecká spoločnosť Aster Tekstil v meste Niš, ktorá vytrénovala 23 mladých Rómov a následne zamestnala 18 z nich ako pracovníkov v odevnom priemysle. Skupina tiež navštívila malých rómskych podnikateľov, ako napríklad rodinnú firmu Romano Café a dvoch výrobcov plastových a hliníkových okien a dverí v Bujanovaci a Preseve.  Spolupráca malých podnikateľov a REF spočíva v to, že podnikatelia prijmú mladých príjemcov REF ako stážistov a recipročne mladí Rómovia získajú vedomosti a zručnosti, ktoré zvyšujú ich šance uplatniť sa na trhu práce.

 

Okrem stretnutí s podnikateľmi a zástupcami zamestnávateľov, mala skupina možnosť stretnúť sa v komunitnom centre Indigo v meste Niš so zástupcami rómskych mimovládnych organizácií. Stretnutia sa zúčastnili všetky organizácie, ktoré sú zapojené do výberu mladých Rómov na tréningy a stáže. Cieľom stretnutia bolo predstaviť prítomným spôsob spolupráce s rómskymi občianskymi orgaizáciami a tiež umožniť týmto organizáciám predstaviť svoju činnosť. Prítomní tak mohli získať informácie o tom, ako tieto organizácie vo svojich lokalitách pracujú, akým problémom čelia a aká dôležitá je motivácia a mobilizácia rómskej komunity.  Skupina sa tiež oboznámila s postupmi, ktoré REF Srbsko v rôznych lokalitách využíva pri nadväzovaní spolupráce, konkrétne dôležitosť úlohy rómskych mediátorov, pedagogických asistentov a tzv. koordinátora pre rómske záležitosti.  

Táto študijná cesta bola jednou z prvých ciest, ktoré REF plánuje organizovať s cieľom výmeny skúseností v rámci projektov REF realizovaných v rôznych krajinách siete REF. Projektové tímy REF Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Srbsko plánujú pokračovať vo vzájomnej výmene  skúsenosti počas celej realizácie oboch projektov.