СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД (RMUSP) ~ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ~


Забележка: Стипендиантската програма на РОФ е предназначена единствено за лица от ромски произход!

[English] [Bosanski] [Čeština] [Crnogorski jezik] [Gjuha shqipe] [Hrvatski] [Magyar] [Македонски] [Română] [Slovenský] [Srpski] [Türkçe]


Забележка: Стипендиантската програма на РОФ е предназначена единствено за лица от ромски произход!

[English] [Bosanski] [Čeština] [Crnogorski jezik] [Gjuha shqipe] [Hrvatski] [Magyar] [Македонски] [Română] [Slovenský] [Srpski] [Türkçe]


Конкурсът за кандидатстване за стипендиантски цикъл 2018-2019 е открит.

 • Краен срок: 15ти Май 2018 г. за Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Унгария и Косово;
 • Краен срок: 17ти Май 2018 г. за Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Турция;

Забележка: преди да започнете процеса по кандидатстване, ние ви препоръчваме да:

прочетете внимателно Насоките за кандидатстване преди да преминете към Онлайн формуляра за кандидатстване (ОФК), за да можете да разберете изискванията и да гарантирате успешното съответствие и попълване на вашата кандидатура


ОБОСНОВКА НА ПРОГРАМАТА

Основната цел на Стипендиантската програма на Ромския образователен фонд (РОФ СП) е да допринесе за създаването на широк кръг от образовани роми с висше образование, уверени в себе си и горди със своята ромска идентичност, академично и социално ангажирани, притежаващи умения и компетенции, които ще им позволят да се превърнат в професионалисти в своята област, и в същото време да останат неразривно свързани с ромската общност като я подкрепят в по-нататъшното и включване в обществото като цяло.

РОФ СП обявява откриването на своя ежегоден стипендиантски цикъл на Програма Ромска мемориална университетска стипендиантска програма (РМУСП) за академичната 2018-2019 година.

РМУСП предлага стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход, които са граждани, или постоянно пребивават в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Турция. Допустимите кандидати трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или обединена програма, или програма за докторска степен в акредитирани от държавата университети в своята родина или в държавата по местоживеене.

За всеки стипендиантски цикъл броят стипендии по РМУСП се определя от наличните средства в РОФ СП. Броят на стипендиите, които се отпускат за всяка държава, която участва в програмата, се определя въз основа на броя кандидати през последните години и наличието на алтернативни стипендиантски програми в съответната държава.

:::

***

Съдържание

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

III. ЕТАПИ НА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПЪРВИ ЕТАП – Подаване на онлайн формуляра за кандидатстване (ОФК)

ВТОРИ ЕТАП – ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЗАПИСВАНЕТО

IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

А. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Б. ПРОЦЕС НА ПОДБОР

Стъпка едно  – Проверка за допустимост

Стъпка две – Оценка на кандидатурата

Стъпка три – Лични интервюта

Стъпка четири – Представяне на уверения за записване (академичната 20172018 година)

Стъпка пет – Финализиране на процеса на подбор

V. СЪОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЦЕСА НА ПОДБОР

VI. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ/ВЪЗРАЖЕНИЯ

:::

I. ОБЩА ОНФОРМАЦИЯ

(връщане обратно в съдържанието)

 • РОФ може да подпомага един кандидат през цялото му/ѝ следване, но не повече от 8 години, както следва:
  • Една бакалавърска програма в продължение на най-много 4 години при интегриран модел на обучение, или на най-много 3 години по Болонската система;
  • Една магистърска програма в продължение на най-много 1 година при интегрирана образователна система, при която не се следва Болонската система, и на най-много 2 години по Болонската система;
  • Една докторска степен в продължение на най-много 3 години и само първите 3 години от докторската програма.
 • Размерът на основната стипендия по РМУСП се определя на 80 евро за един академичен месец.
 • В зависимост от наличието на средства, РОФ СП е възможно да покрие също така отчасти, или изцяло учебната такса като част от стипендията.
 • Стипендиите по РМУСП са предназначени за покриването на разходи, свързани с образованието, като учебници, такси за изпити и частично за разходи за живот;
 • Стипендиите се предоставят на одобрените кандидати само за академичната година, за която са се включили в конкурса за стипендии (например академичната 2018—2019 година); студенти, които желаят да получават стипендия през следващи академични години трябва да подадат нова кандидатура (ОФК) и да се включат в конкурса на всеки стипендиантски цикъл.
 • Процесът по кандидатстване за РОФ Стипендиантска програма се осъществява чрез Онлайн система за кандидатстване (ОСК).

1.  РОФ СП ще разглежда приоритетно специалности от естествените науки, ИТ и инжинерни науки, интердисциплинарни науки, медицински науки и педагогическите специалности. Съответно, кандидати, които се обучават в тези специалности ще получат бонус точки към своята кандидатура за стипендия.

2. Следвайки основната цел на Програмата да създава широк кръг от образовани роми, уверени в себе си и горди със своята ромска идентичност, които подкрепят своя етнос в по-нататъшното му включване в обществото, от 2017 година РОФ СП включи нов елемент в конкурса за стипендии – доброволчески инициативи е подкрепа на ромската общност.

Конфликт на интереси

Кандидати, които са служители на фондациите Отворено общество (OSF), или на някоя от Националните фондации от мрежата на Сорос (SFN), така също и на Ромския образователен фонд, не са допустими за получаване на стипендия от РОФ.

Важно: в случай, че кандидат, който се намира в конфликт на интереси не уведоми навреме своя Национален координатор за този факт, той автоматично ще бъде дисквалифициран от конкурса за стипендии на РОФ СП.

Комуникация

За да може да се гарантира правилна комуникация между Стипендиантската програма и кандидатите за стипендия, или бенефициентите на програмата, свързана с всякакъв вид информация за подадени кандидатури, или академичен статус, кандидатите трябва:

 • Да използват актуален и личен имейл адрес от надежден и сигурен имейл доставчик (Gmail, Yahoo), който да проверяват регулярно за получена кореспонденция от РОФ СП.

II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

(връщане обратно в съдържанието) 

За да са допустими за участие в конкурса за стипендии по РМУСП, кандидатите за стипендии трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Открито да се определят като роми;
 2. Към момента да са студенти или ще бъдат приети като студенти за получаване на бакалавърска, магистърска или докторска степен в акредитиран от държавата университет в тяхната страна, или държава на местоживеене за академичната 2018—2019 година;
  – страната или държавата на местоживеене трябва да бъде една от държавите, участващи в програма РМУСП, както следва: Албания, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чешката република, Унгария, Косово, Черна гора, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия и Турция;
 3. Дистанционното обучение не е допустима форма на обучение

  задочното обучение за придобиване на Бакалавърска степен не е допустимо за финансиране във всички програми на РОФ СП.

  Задочно обучение е допустимо за финансиране единствено за придобиване на магистърска, или докторска степен;

 4. Кандидати, които са настоящи стипендианти на РОФ СП в случай на повтаряне на годината (студенти, които са получавали стипендия от РОФ през предходна(и) академична(и) година(и) и кандидатстват за подновяване на стипендията за същата академична година) не са допустими за конкурса за стипендии;
 5. РОФ СП приема като допустими само тези кандидати, които кандидатстват за обучение в по-горна степен;

  Например: ако кандидат е придобил магистърска степен, степента на образование, за което кандидатства по РОФ СП, трябва да бъде за следващата образователна степен, която в този случай е докторска програма. Друг пример за недопустимост би бил: кандидати с докторска степен да кандидатстват за магистърска или бакалавърска програма, или кандидати с магистърска степен да кандидатстват за втора магистърска или за бакалавърска степен;

 6. В РОФ СП се приемат като допустими само кандидатурите, при които се следва официалната конвенционална продължителност на следването за степента (например ако студентът се обучава в бакалавърска програма с продължителност от 3 години и кандидатства за стипендия за 4-та година — поради удължаване — кандидатурата няма да се счита за допустима);
 7. Периодът, който е предвиден от университетите за изготвяне на дипломната работа (при което не се изисква задължително посещаване на упражнения/колоквиуми, курсове, лекции, задължителна практика, или изпит), не е допустим за получаване на стипендия;
 8. Единствено изпратени и напълно попълнени и завършени Онлайн Формуляри за Кандидатстване (ОФК) се считат за допустими в конкурса.
Важно: Кандидатури, които не отговарят на тези критерии за допустимост, не се разглеждат по-нататък в конкурса за стипендии; кандидати, които са недопустими в конкурса ще бъдат уведомени от РОФ СП след приключване на процеса за проверка за допустимост.

ВАЖНО

 • Преместването от един университет/факултет/специалност в друг, в рамките на една академична степен, е допустимо от Програмата само веднъж.
  • Всяка друга промяна, по примера по-горе, е необходимо да бъде съобщена на вашия Национален координатор, в най-добрия случай, преди да предприемете самото преместване.

Студентите могат да кандидатстват по различните стипендиантски програми на РОФ едновременно, в случай, че са допустими. При финализирането на процеса на подбор, в случай, че са одобрени в повече от една РОФ стипендиантска програма, съответните кандидати трябва да изберат само една програма и официално да уведомят чрез имейл Националния координатор за своето решение.


II. ЕТАПИ НА КАНДИДАТСТВАНЕ

(връщане обратно в съдържанието)

За да бъдат включени в конкурса за стипендии за академичната 2018-2019 г., кандидатите трябва да се вместят в крайните срокове на програмата: Първи етап – Подаване на Онлайн формуляр за кандидатстване в определените срокове по държави и по схеми (ако е приложимо), както и за Втори етап – Представяне на Уверение за записване и на Документ за платена учебна такса (ако е приложимо), както подробно е описано по-долу.

ПЪРВИ ЕТАП – Подаване на Онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК)

Краен срок по РМУСП за Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Унгария и Косово: 15-ти май 2018 г.

:::

Важно:

Задължително трябва да се попълнят и приключат следните стъпки в тяхната логическа последователност:

СТЪПКА 1: попълнете (или обновете) вашата Лична информация;

СТЪПКА 2: попълнете (или обновете) данните в Анкетата; и

СТЪПКА 3: влезте в Списъка с формуляри за кандидатстване, изберете стипендиантска програма, попълнете и изпратете формуляра.

Онлайн формулярът за кандидатстване (ОФК) може да бъде подаден само ако е напълно попълнен и само ако СТЪПКА 1 и СТЪПКА 2 са също изцяло попълнени.

Моля, имайте в предвид, че ако сте настоящ студент, и във вашия формулр сте попълнили Личната информация и Анкетата, вие трябва да прегледате отново тези секции и да ги коригирате/обновите, ако е необходими, с цел да представите актуална информация на оценяващата комисия.

Пълният и съответстващ Онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК) съдържа:

1. Писмени работи (ОФК страница 3)

1.1 подробно мотивационно писмо относно академичните цели, основаващо се на академични постижения и представящо академичните цели на кандидата, показващо ангажираност и мотивация за учене за степента, в която кандидатът се обучава или за която кандидатства за обучение;

 • 1.2 Подробна писмена работа, представляваща есе, посветено на проблемите на ромите, като се спазват указанията, описани в ОФК.

Академична измама (плагиатство и самоплагиатство)

РОФ СП прилага специфични критерии за справяне с този проблем. Подробности може да откриете като натиснете на следния линк.


2, ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРИКАЧЕНИ/КАЧЕНИ В ОНЛАЙН СИСТЕМАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (ОАС) НА РОФ СП

*Сканирането трябва да е с високо качество и цветно, за да се гарантира, че цялата информация е ясно четима (размазани или замъглени документи няма да бъдат разгеждани).
*Максималният размер на един документ не трябва да надвишава 5 MB

   2,1 Лична карта/паспорт – сканирано копие на двете страни;

   2.2 Официална академична справка с оценките, както е посочено тук;

   2.3 Препоръка (както е описано тук).

Важно: Задължително поне една от препоръките трябва да бъде издадена от законно регистрирана ромска организация/фондация от съответната държава.

  2.4 Документи, доказващи участие в доброволчески инициативи в подкрепа на ромската общност

Всякакъв вид доказателства (документи, снимки, линк към видео, публикации в социалните мрежи, статии, публикации в медии) потвърждаващи доброволчески дейности в подкрепа на ромската общност

ВТОРИ ЕТАП – ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЗАПИСВАНЕТО

Краен срок: Есента на 2018 г.

Датите за всяка отделна държава ще бъдат съобщени от РОФ СП само на кандидатите, които продължат във втория етап на конкурса.

Официално уверение за записване/документ за платена семестриална такса – трябва да бъде сканиран и качен като приложение към ОСК и трябва да отговаря на всички изисквания,  както е посочено тук.

IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Механизмът за вземане на решения се базира на специфични критерии за подбор и процес на подбор, както е описано подробно по-долу:

А. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

(връщане обратно в съдържанието)

В критериите за подбор за стипендиантските схеми на РОФ се вземат предвид валидността и качеството на информацията и на представените документи. За да увеличат в максимална степен своите шансове в рамките на конкурса, кандидатите трябва да се стремят към пълно съответствие с критериите за подбор и да представят конкурентна кандидатура и подходящи и релевантни материали и информация.

РОФ СП използва специфична терминология за разграничаване на различните категории кандидати, в зависимост от което се различават и критериите за оценка

Списъкът с критериите за оценка и тежестта на всеки критерий за изчисляването на крайната оценка на кандидатурата са посочени тук.

Категории кандидати:

(1). Кандидати, които са настоящи стипендианти – студенти, които са получавали стипендия от РОФ през предходна(и) академична(и) година(и) и кандидатстват за подновяване на тяхната стипендия за същата академична степен (бакалавърска, магистърска, докторска);

(2). Нови кандидати, разделени в следните две подкатегории:

(2а). Кандидати, които ще се обучават за първа година – такива, които ще учат за пръв път в дадена академична степен (т.е. 1-ва година в бакалавърска програма, 1-ва година в магистърска програма, 1-ва година в докторска програма).

– Студентите, които са получавали стипендия от РОФ за по-ниска академична степен и кандидатстват за стипендия от РОФ за по-висока академична степен, също попадат в тази категория (пример: бивш бенефициент по СП на РОФ за бакалавърска програма, който кандидатства за 1-ва година за магистърска програма).

(2б). Нови кандидати, различни от първокурсници – такива, които ще следват 2-ра или следваща година и не са получавали стипендия от РОФ преди това за същата академична степен.

Б. ПРОЦЕС НА ПОДБОР

       

Стъпка едно – Проверка за допустимост

Техническа проверка на съответствието на кандидатурата с критериите за допустимост на Програмата.

Тази стъпка се извършва от Националните координатори на СП на РОФ.  

Стъпка две – Оценка на кандидатурата

Оценката се извършва от членовете на Националната комисия за подбор (НКП) на РОФ СП в съответните държави, участващи в програмата. Съставът на НКП е между 3 и 5 човека, представители на гражданското и академичното общество, граждани на съответната държава, която участва в Програмата. Членовете на НКП извършват независим преглед онлайн на подадените кандидатури една по една и определят точки на всяка кандидатура в съответствие с предварително определен набор от критерии за оценка.

Крайната оценка на кандидатурата се получава като средноаритметична стойност на независимите оценки, поставени от НКП. Системата класира автоматично всички кандидатури въз основа на техните крайни оценки, в низходящ ред, като се започне от най-високата към най-ниската. Според класирането в системата и мястото, което заемат в списъка, кандидатите или се включват в списъка на условно одобрените (списък на условно одобрените или списък на резервите/изчакващите), или се отхвърлят от по-нататъшно участие в конкурса.

Стъпка три – Лични интервюта

Кандидатите, които ще бъдат за първа година в съответната степен (т.е. 1-ва година в бакалавърска програма, 1-ва година в магистърска програма, 1-ва година в докторска програма през академичната 2018—2019 година), може да се наложи да участват в лично интервю с членовете на Националната комисия за подбор. В такъв случай личното интервю става задължителен етап от кандидатстването.

 • В най-големите държави, които участват в програмата, списъкът с кандидати, с които следва да се направи интервю, се определя от РОФ СП чрез компютърен подбор на случаен принцип на до 60 кандидата; кандидатите, които ще се обучават за първа година в съответната академична степен и които не получат покана за интервю, ще бъдат оценявани по критериите, които се прилагат за студенти категория 2b.

Забележка: Кандидатите, които бъдат поканени на лично интервю, и не изпълнят изискването да се явят на него, ще бъдат дисквалифицирани от конкурса за стипендии.

След провеждането на интервютата и въвеждането на оценките в системата се актуализира класирането на кандидатите и класифицирането им в „списък на условно одобрените“ и „списък на резервите/изчакващите“.

Поканата за лични интервюта, в която се посочва мястото на провеждане и други административни подробности, ще бъде изпратена на съответните кандидати по електронна поща от Националните координатори на Програмата. Транспортните разходи за явяване на интервюто ще бъдат за сметка на РОФ СП.

Стъпка четири – Представяне на уверения за записване /Документ за платена семестриална такса (за академичната 2018-2019 година)

Кандидатите от категориите „условно одобрени“ и „списък на изчакващи“ ще трябва да представят в рамките на определения от Програмата краен срок официално и валидно Уверение за записване, от което да е видно, че са записани в допустима академична програма, каквато са посочили в ОФК.

Стъпка пет – Финализиране на процеса на подбор

След приключването на горепосочените стъпки системата се актуализира с крайния статус на всеки кандидат от списъците на „условно одобрените“ и на „изчакващите“ кандидати и се генерират окончателните списъци на бенефициентите на стипендии по държави и по стипендиантски схеми.

Кандидатите, които са включени в категорията на „условно одобрените“ и които са изпълнили изискванията на втория краен срок по Програмата, стават бенефициенти на програмата.

 • Кандидатите, които са включени в категорията на „изчакващите“ могат да бъдат одобрени за получаване на стипендия, в случай, че кандидати от категорията „Условно одобрени“ не успеят да изпълнят условията на Програмата; в такъв случай системата автоматично замества тези кандидати с други от категория „изчакващи“ на базата на получените от тях точки по време на конкурса за стипендии.

V. СЪОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЦЕСА НА ПОДБОР

(връщане обратно в съдържанието)

Програмата съобщава резултатите от процеса на подбор на кандидатите на адреса на ел. поща, с който са регистрирали своите профили в ОСК, на два пъти:

 • Първо, след горепосочената Стъпка три (края на юли – август), когато кандидатите ще получат някое от посочените по-долу:
   • Писмо за условно одобрение или писмо за включване в категорията на изчакващите, съдържащо указания за следващите стъпки, които кандидатът трябва да предприеме, за да остане в конкурса; или
   • Официално писмо за отказ, с посочени причини за отказа;
 • Второ, след горепосочената Стъпка пет (края на октомври – ноември), когато кандидатите ще получат някое от посочените по-долу:
    • Официално уведомително писмо; или
    • Писмо за отказ, с посочени причини за отказа.

VI. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ/ВЪЗРАЖЕНИЯ

(връщане обратно в съдържанието)

Кандидатите имат възможността да възразят срещу резултатите от конкурса на Стипендиантската програма в срок до един месец, считано от момента на получаване на съобщението от Програмата.

 

Възраженията/жалбите трябва да бъдат изпращани до РОФ СП, единствено на този имейл адрес: REFSP_contestations@romaeducationfund.org

Възражения, изпратени на други адреси на ел. поща, различни от горепосочения, няма да се разглеждат или приемат. Освен това от РОФ СП умолява кандидатите да използват този имейл адрес само за жалби, касаещи резултата от процеса на подбор.

За всякакви други въпроси следва да се обръщате към Националния координатор, но само ако имате нужда от разяснения, които не са дадени в Насоките за кандидатстване.

РОФ СП категоризира възраженията и взема решение по тях. В зависимост от характера на жалбите, РОФ СП може да реши да ги отправи към независим правен съветник/консултант.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

РОФ си запазва правото да откаже предоставянето на подкрепа на всеки един кандидат поради поведение и/или принадлежност към групи или други субекти с несъвместими цели и дейности с ценностите и принципите на Ромския образователен фонд и преследваните от него цели.

Достъп до Онлайн системата за кандидатстване