Call for proposals for integrated pre-school education in Czech Republic (July 2009) / Výzva pro integrovaní pøed¹kolní vzdìlání v Èeské republice (èervenec 2009)

The Roma Education Fund (REF) is accepting proposals aiming to support access to quality integrated pre-school education for Romani children in the Czech Republic.

Výzva pro integrovaní pøed¹kolní vzdìlání v Èeské republice (èervenec 2009)
Romský vzdìlávací fond (REF) vyzývá o podání ¾ádosti o finanèní pøíspìvek za úèelem zlep¹ení pøístupnosti ke kvalitnímu a integrovanému pøed¹kolnímu vzdìlání pro romské dìti v Èeské republice.

The Roma Education Fund (REF) is accepting proposals aiming to support access to quality integrated pre-school education for Romani children in the Czech Republic.

Výzva pro integrovaní pøed¹kolní vzdìlání v Èeské republice (èervenec 2009)
Romský vzdìlávací fond (REF) vyzývá o podání ¾ádosti o finanèní pøíspìvek za úèelem zlep¹ení pøístupnosti ke kvalitnímu a integrovanému pøed¹kolnímu vzdìlání pro romské dìti v Èeské republice.