ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: ФОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ РОМА

Адреса наручиоца: Кнегиње Љубице 14, Београд

www.romaeducationfund.org
recruitment@romaeducationfund.org

Адреса извођења радова: Мајке Јевросиме 51, Београд

Врста радова: реновирање канцелариjског простора површине 500 м2 (видите техничку документацију)

Критеријум за доделу уговора: најбоља понуда – квалитет, цена, временски рокови и капацитет понуђача

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
 https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/09/Postojece-stanje.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/09/Idejno-resenje.pdf

https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/09/REF-MAJKE-JEVROSIME-51-BUDŽETSKA-PONUDA.xls

Потребна документација за понуде:

1.      Извод регистрације фирме

2.      Годишњи финансијски извештај фирме за задње три године

3.      Техничко-материјална документација о капацитету фирме (број запослених, техничка опремљеност, број и профил подизвоћачких партнера (уколико их има)

4.      Календар радова по фазама (отварање другог спрата је планирано за 05 Децембра 2019. као и завршетак грубих радова на првом спрату) описаних у делу за технички опис овог документа

5.      Референце за досадашње радове понуђача, писмо препоруке или фото/видео материјали

6.      Изјава понуђача да има капацитета да почне радове од 01 Октобра 2019 године.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач понуду треба поднети путем електронске поште на адресу: recruitment@romaeducationfund.org

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  Рок за подношење понуде истиче 22 Септембра 2019. године у 22:00 часова. 

Рок за доношење одлуке: 27 Септембар, 2019

Лице за контакт: У случају техничке подршке можете контактирати пројектанте на телефоне:

+381641119051

+381642213781

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Уз идејно решење адаптације пословног простора у улици Мајке Јевросиме 51 у Београду

Локација

Пословни простор за који се израђује идејно решење налази се на првом и другом спрату пословног објекта на горе наведној адреси.

Концепција и конструкција

Објекат у коме се налази пословни простор грађен је у скелетном армирано бетонском систему, са бетонским стубовима на које је ослоњена армирано-бетонска таваница. Спратна висина објекта је 330 цм а чиста висина просторија је 296 цм. Објекат има степениште и лифт као заједничку главну вертикалну комуникацију. Преко двокрилних стаклених врата која се налазе поред степеништа и лифта, у сваки ниво, улази се у канцеларијски блок који је предмет пројекта. Канцеларије су смештене поред фасадних зидова односно оријентисане ка дворишту или ка улици са улазом у канцеларије из централног ходника. На сваком нивоу налази се мокри чвор са издвојеним тоалетом за мушкарце и жене. На првом спрату налази се просторија до мокрог чвора која се користи као кухиња.

Материјализација

Преградни зидови изведени су од опеке, обострано малтерисани.

Плафон је од малтера изведен преко конструкције.

Подови у скоро свим канцеларијама и ходнику су од ламината док је под са завршним слојем од итисона постављен у 4 канцеларије. Мокри чвор има керамичке плочице по зидовима до h=150 цм и по поду. У просторији која се користила као кухиња постављене су керамичке плочице по једном зиду.

Прозори канцеларија које су окренуте ка улици имају двокрилне асиметричне прозоре од елемената црне браварије застакљене класичним флот стаклом. Прозори просторија ка дворшту су дрвени, дупли, двоструки,трокрилни.

Прозори у тоалету су дрвени, дупли, једнокрилни.

Унутрашња врата канцеларија су дуплошперована са дрвеним штоком фарбана уљаном бојом. Врата за улазак у канцеларијски блок код степеништа су застакљена двокрилна врата од елемената црне браварије.

У свим просторијама изведене су инсталације слабе и јаке струје прилагођене претходним корисницима. Простор се греје преко система централног грејања са класичним радијаторима у свим просторијама.

 Интервенција

За потребе новог корисника простора потребно је извршити:

1.      Рушење преградних зидова

2.      Рушење постојећег пода и израда нове цементне кошуљице за потребе епоксидног пода

3.      Израда епоксидног пода на оба спрата

4.      Замена свих прозора црном алуминаријом

5.      Замена дотрајале инсталације водовода и канализације

6.      Израда новог тоалета са свим потребним санитаријама

7.      Испитивање грејне мреже и замена дотрајалих радијатора

8.      Уградња клима јединица

9.      Набавка и монтажа алуминијумско-стаклених преграда са стакленим вратима

10.  Монтажа нових стаклених и МДФ врата по пројекту

11.  Молерско-фарбарски

12.  Гипсарски радови

13.  Замена електро инсталације и галантерије са расветом

14.  Одвајање контролног бројила по спратовима

15.  Замена подних облога степеништа између првог и другог спрата са заменом гелендера

16.  Постављање нових хидраната

17.  Замена расвете на улазним подестима

 

Позиције и количине су одрећене предмером.

 

У прилогу техничке документације се налазе цртежи постојећег стања, цртежи идејног решења, фотографије постојећег стања објекта као и предмер радова са количинама.

 Београд, 11.09.2019.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ