FOND ZA OBRAZOVANJE ROMA

CILJEVI REF -A

Cilj Fonda za obrazovanje Roma (REF) jeste da doprinese smanjenju jaza izmeðu rezultata obrazovanja kod romskog i neromskog stanovni¹tva, kroz strategije i programe koji pru¾aju podr¹ku kvalitetnom obrazovanju Roma ukljuèujuæi i desegregaciju obrazovnih sistema. Osnovni cilj Fonda za obrazovanje Roma jeste pru¾anje podr¹ke kreiranju i sprovoðenju strategija obrazovanja koje doprinose ukljuèenju Roma u obrazovne sisteme. 

AKTIVNOSTI REF -A

CILJEVI REF -A

Cilj Fonda za obrazovanje Roma (REF) jeste da doprinese smanjenju jaza izmeðu rezultata obrazovanja kod romskog i neromskog stanovni¹tva, kroz strategije i programe koji pru¾aju podr¹ku kvalitetnom obrazovanju Roma ukljuèujuæi i desegregaciju obrazovnih sistema. Osnovni cilj Fonda za obrazovanje Roma jeste pru¾anje podr¹ke kreiranju i sprovoðenju strategija obrazovanja koje doprinose ukljuèenju Roma u obrazovne sisteme. 

AKTIVNOSTI REF -A

Aktivnosti Fonda za obrazovanje Roma odnose se na èetiri osnovne oblasti: 

– REF subvencijama finansiraju se projekti za kojima postoji potra¾nja, i koji su u skladu sa ciljevima i principima REF-a i odobreni od strane Odbora REF. Dodeljene su subvencije za Pobolj¹anje dostupnosti pred¹kolskog obrazovanja romskoj deci,  Pobolj¹anje nastavnih metoda i sposobnosti ¹kolskog osoblja u multikulturalnim sredinama, poveæanje motivisanosti i uèe¹æa u obrazovnim sistemima u romskoj zajednici, jaèanje podr¹ke posle ¹kole za romske studente, jaèanje obrazovanja odraslih, smanjenje ekonomskih i administrativnih prepreka za pristup Roma svim nivoima obrazovanja i uvoðenje romske kulture i jezika u nastavne programe.

– REF razvoj politike i tehnièka pomoæ sastoji se od istra¾ivanja, razvoja strategija, aktivnosti uèenja i savetodavnih slu¾bi koje pru¾aju podr¹ku op¹tim ciljevima REF-a, poma¾uæi da projekti i programi koje finansira REF ispune zadate ciljeve i pru¾ajuæi okvir za dijalog sa Vladom i graðanskim dru¹tvom o reformi obrazovanja i ukljuèenju Roma.   

– REF komunikacija i zastupanje  fokusira se na reforme politike pri kreiranju strategija i programa. To obuhvata dobre i pouzdane informacije o problemima u vezi sa obrazovanjem Roma, kao i pregled uticaja koje su imale  prethodne reforme i aktivnosti kako Vlada, tako i graðanskog dru¹tva. Takoðe je obezbeðena i platforma za debatu, kako bi se obezbedilo da stavovi razlièitih zainteresovanih strana budu uzeti u obzir. Ovakvom razmenom informacija i iskustava izmeðu razlièitih èinilaca povezanih sa obrazovanjem Roma posti¾e se da se energija ne tro¹i uzalud i da se zajednièkim iskustvima gradi kolektivno znanje.

– Program stipendija ¹irokog obima (Roma Memorial University Scholarship Fund) je otvoreni konkurs za romske studente, zasnovan na sposobnostima. Zahvaljujuæi finansiranju REF-a, ovim programom se svake godine dodeljuje oko 700 stipendija za studente postdiplomce. Prioritetne oblasti za pru¾anje pomoæi jesu pravo i dru¹tvene nauke (javna uprava, novinarstvo, politièke nauke, sociologija, pedagogija i istorija). Studenti dobijaju onoliku pomoæ koliko to finansije dozvoljavaju.

U skladu sa na¹im opredeljenjem za transparentnost, aktivnosti Fonda za obrazovanje Roma definisane su u detaljnim operativnim smernicama. Bilo kakve izmene ovih smernica najpre moraju da dobiju odobrenje Odbora Fonda za obrazovanje Roma. Smernice se odnose na zaposlene u REF-u, ali takoðe i na Odbor REF i sve partnere REF-a i korisnike stipendija. U aneksu Smernica nalaze se formati za razlièite izve¹taje i formulare.

U skladu sa praksom jednakih moguænosti za Rome administraciju REF-a vode uglavnom Romi, koji èine 2/3 personala i savetnika zaposlenih u REF-u.

Kako i za¹to je nastao REF

Jula 2003. godine, u Budimpe¹ti je odr¾ana prva regionalna konferencija na visokom nivou o Romima: “Romi u Evropi koja se ¹iri: Izazovi za buduænost”. Zemlje uèesnice bile su Bugarska, Hrvatska, Èe¹ka Republika, Maðarska, Makedonija, Rumunija, Srbija i Crna Gora, i Slovaèka. Zajednièki su je finansirale Svetska banka, Institut za otvoreno dru¹tvo, Evropska komisija, UNDP, Evropska razvojna banka i Vlade Maðarske, Finske i ©vedske. Na Konferenciji su donete odluke o
 
(a) Uspostavljanju Dekade Roma 2005-2015, tokom koje æe se dr¾ave usredsrediti na smanjenje razlika u kljuènim rezultatima ekonomskog i individualnog razvoja Roma; i
(b) Uspostavljanju meðunarodnog Fonda za obrazovanje Roma.

Na konferenciji, Svetska banka se obavezala da æe preuzeti na sebe tehnièki deo posla neophodnog da se u roku od godinu dana uspostavi Fond za obrazovanje, u dogovoru sa meðunarodnim organizacijama i donatorima, Romima i drugim zainteresovanim stranama. U decembru 2004. godine, na osnovu ovog tehnièkog posla, u Parizu je odr¾ana meðunarodna donatorska konferencija, koja je oznaèila osnivanje Fonda.

Suma od pribli¾no 34 miliona EUR dobijena je za period od 2005-2015 od 8 bilateralnih donatora (Kanada, Grèka, Irska, Holandija, Slovenija, ©vedska, ©vajcarska i Ujedinjeno Kraljevstvo), privatnih fondacija i multilateralnih agencija (CEB i WB). 

Dana 12-og maja 2005. godine, Fond za obrazovanje Roma je registrovan kao ¹vajcarska fondacija i kancelarija u Budimpe¹ti je poèela sa radom. 17-og februara 2006. godine, Fond za obrazovanje Roma je registrovan i kao maðarska fondacija. Svaka od ovih fondacija, kojom predsedava Rom, ima sopstveni Odbor direktora, sastavljen od predstavnika meðunarodnih organizacija, pravnih lica, profesora i nevladinih organizacija.