PROGRAMI I BURSAVE-Arsimi I Lartë
Shënim: Programi i Bursave REF i drejtohet ekskluzivisht persona të përkatësisë etnike rome!

[English] [Română] [Русский] [Українська] [Български] [Македонски] [Magyar] [Čeština] [Slovenský] [Srpski] [Hrvatski] [Türkçe] [Bosanski]

ARSYESHMËRIA FILOZOFIKE E PROGRAMIT
Qëllimi kryesor i Programit të Bursave të Fondit për Arsimit Romëve (REF PB) është që të kontribuojë në krijimin e një mase elitare tek Romët, me diplomë Universitare, të sigurt dhe krenarë për identitetin e tyre rom, të aftë nga ana akademike dhe shoqërore, të pajisur me aftësi dhe kompetenca që do i mundësojnë ata të bëhen profesionistë në fushat ku studiojnë, si dhe do të mbeten të  lidhur fort me komunitetin Rom dhe do të mbështesin në përparimin e tij të mëtejshëm dhe përfshirjen në shoqërinë e gjerë.

Për të arritur këtë qëllim,  PB REF ofron mbështetje për studentet Romë  me synim për të lehtësuar aksesin e tyre në arsimin e lartë në vendet e tyre të banimit apo jashtë vendit, për të mbështetur përpjekjet e tyre akademike gjatë studimeve, dhe për tu diplomuar me sukses. Bursat jepen për një vit akademik, dhe studentët mund të rinovojnë aplikimin e tyre dhe të hyjnë në konkurs për  bursë çdo vit.

PB REF ( REF PS) ofron bursa merite akademike  me konkurencë të hapur për studentet Rom që ndjekin Bachelor, Master, ose Doktoraturë në Universitete të akredituara në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Republika Çeke, Hungari, Kosovë, Maqedoni, Mali i Zi, Moldavi, Rumani, Rusi, Serbi, Sllovaki, Turqi dhe Ukrainë.

Për të ndihmuar kandidatët e interesuar të plotësojnë me sukses dhe të dorëzojnë Formularin e aplikimit Online (OAF),  PB REF ofron  informacione dhe udhëzime për aplikim si më poshtë vijon:

Skemat e bursave REF në dispozicion:

 • Programi I Bursave të Universitetit Memorial për Romët (RMUSP);
 • Programi për Ligjin dhe  Shkenca Humane (LHP);
 • Programi I Shëndetit për Romët (RHSP); 
 • Programi Ndërkombëtar I Bursave për Romët (RISP).

NEW: GET REF SP’s Smartphone Application and stay tuned with the updates!

Available as well on Google Play Storehere

Available as well on Apple ITunes here


AFATET E APLIKIMIT                                                                                                               

RMUSP

 •  Afati për Shqipërinë, Bosnjën dhe Herzekovinën, Bullgarinë, Kroacinë, Republikën Ceke, Hungarinë, dhe Kosovën: 15 Maj, 2018.
 •  Afati për Maqedoninë, Malin e Zi, Rumaninë, Serbinë, Sllovakinë dhe Turqinë: 17 Maj, 2018.

LHP (Moldavi, Rusi, Ukrainë)
Afati: 14 Maj, 2017.

RHSP (Bullgari,Maqedoni,Rumani,Serbi)
Afati: 15 Maj, 2018.

RISP
Afati : _________. Sistemi për të aplikuar  do te hapet për RISP më _______

Shënim: përfituesit e bursave për vitin akademin në vazhdim 2017 -2018 do të kenë të drejtë për mbështetje të mëtejshëm plotësuese sic është treguar më poshtë:

UDHËZIMET PËR APLIKIM PËR PB REF 

E rëndësishme: Aplikantët këshillohen fuqishëm që të lexojnë me kujdes udhëzimin për aplikim në skemën specifike që do të aplikojnë, në mënyrë që të kuptojnë kërkesat, si dhe të plotësojnë me sukses aplikimin online (OAF).

Ju lutemi të kontaktoni Koordinatorin Lokal vetëm në rast se keni nevojë për sqarime që nuk i gjeni tek udhëzimet.

PROGRAMI I BURSAVE TË UNIVERSITETIN MEMORIAL PËR ROMET (RMUSP)-Udhëzimi për Aplikim për vitin akademik 2018-2019 mund ta gjeni këtu

 • FONDI PËR ZHVILLIMIN PROFESIONAL (PDF) – udhëzimi  për vitin akademik _______ dhe formën offline të aplikimit janë në dispozicion këtu.

PROGRAMI I LIGJIT DHE DHE SHKENCAVE HUMANE (LHP) – Udhezimi për Aplikim  për vitin akademik 2018-2019 janë në dispozicion këtu.

 • Fondin për Zhvillimin Profesional (PDF) – Udhëzimi për Aplikim për vitin akademik 2016-2017 mund ta gjeni këtu
 • Fondi për Kurse Gjuhësh të huaja – udhëzimi për Aplikim për vitin akademik 2016-2017 mund ta gjeni këtu
 • Fond  për projekte të vogla – udhëzimi për Aplikim për vitin akademik 2016-2017 (dhe për ish perfituesit) do të postohet këtu
 • Fondi për Intershipe Ndërkombëtare – udhëzimi për Aplikim për vitin akademik 2016-2017 (dhe për ish perfituesit) do të postohet këtu

PROGRAMI I BURSAVE PËR SHENDETIN E ROMËVE (RHSP) – Udhëzimi për Aplikim  për vitin akademik 2018-2019 janë në dispozicion këtu.

 • Komponent Shtesë – Udhëzimet për vitin akademik _____ dhe format e  aplikimeve offline mund ti gjeni këtu
 • Fondi I projekteve të vogla  – udhëzimi për Aplikim për vitin akademik _____ (dhe për ish perfituesit) do të postohet këtu: ____

PROGRAMI NDËRKOMBËTARI BURSAVE PËR ROMËT (RISP)udhëzimi për Aplikim për vitin akademik _____ do të postohet këtu. Ju lutem vini re se Udhëzimet RISP do të jenë në dispozicion VETËM në gjuhën angleze


Listat e përfituesve te Programit te Bursave te REF për ciklet e bursave të kaluara mund t’i gjeni këtu.