RHSP 2019- 2020 SMERNICE ZA PRIJAVLJIVANJE

[English] [Български] [Македонски] [Română]

Napomena: REF Stipendijski program namenjen je isključivo osobama romske nacionalne pripadnosti!

[English] [Български] [Македонски] [Română]

Napomena: REF Stipendijski program namenjen je isključivo osobama romske nacionalne pripadnosti!

OBRAZLOŽENJE FILOZOFIJE PROGRAMA
Osnovni cilj programa stipendiranja Romskog obrazovnog fonda (REF SP) je da doprinese stvaranju kritične mase Roma, diplomaca visokog obrazovanja, samouverenih i ponosnih na svoj romski identitet, akademske i socijalne veštine, opremljenost kompetencijama I veštinama koje omogućavaju da postanu stručnjaci u svojim oblastima, kao da ostanu čvrsto povezani sa romskom zajednicom i podrže njen dalji napredak i uključivanje u šire društvo.

Cilj Romskog zdravstvenog stipedijskog programa:
Cilj RHSP je da se transformiše medicinski sistem iznutra, čineći ga sveobuhvatnim i sprečavajući diskriminaciju i kršenje ljudskih prava Roma. Investiranjem u izgradnju generacije romskih zdravstvenih profesionalaca i tehničara Roma, program ima za cilj da se pozabavi ovim pitanjem i pomogne reformu neke od trenutno problematičnih praksi, da izazove i demontira negativne stereotipe i stavove. Osim toga, inicijativa RHSP ima za cilj da pomogne povećanju dostupnosti zdravstvenih usluga Romima, povećanju poverenje u sistem zdravstvene zaštite i potpunoj koristi zdravstvenih usluga.

Cilj REF stipendijskog programa, RHSP sheme je da pruži podršku za medicinske studije, pružanjem stipendije, mentorstva i obuke zagovaranja, za romske studente u četiri zemlje: Bugarskoj, Makedoniji, Rumuniji i Srbiji. U cilju rešavanja potreba razvijanja generacije romskih medicinskih stručnjaka, REF SP će implementirati stipendijsku komponentu ove inicijative, pružajući podršku za stipendije za romske studente koji pohađaju obrazovanje u cilju sticanja diploma medicinskih sestara i / ili lekara na državnim / akreditovanim srednjim medicinskim školama i medicinskim fakultetima u zemljama njihovog boravka.

Stipendijski program Romskog obrazovnog fonda (REF SP) objavljuje otvaranje svog godišnjeg stipendijskog ciklusa Romskog zdravstvenog stipendijskog programa/ Roma Health Scholarship Program (RHSP), za studente Rome koji obnavljaju svoju aplikaciju, koji se obrazuju u oblasti medicine na državnim/akreditovanim Univerzitetima medicine ili srednjim medicinskim školama u Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Rumuniji i Srbiji za 2019/20 akademsku godinu.

Program će prihvatiti samo obnovljene aplikacije, tj. aplikacije koje su podneli korisnici RHSP stipendije iz 2018/19 akademske godine. Fondacija za otvoreno društvo (FOD) učinila je dostupnim ovaj fond, kroz Romski zdravstveni projekat Programa za javno zdravlje.

Krajnji rok za prijavljivanje: 30. juni 2019;

Napomena: pre nego što započnete proces prijavljivanja savetujemo vam 

– pažljivo pročitate Smernice za prijavljivanje pre nego što odete na Onlajn prijavni formular (OAF), kako biste u potpunosti razumeli uslove za prijavljivanje, a potom i uspešno popunili vašu prijavu;

Molimo vas da kontaktirate Nacionalnog koordinatora samo ukoliko su vam potrebna pojašnjenja da se ne nalaze u Smernicama za prijavljivanje

:::

Sadržaj

OPŠTE INFORMACIJE

II KRITERIJUMI ZA PRIJAVLJIVANJE

III FAZE PRIJAVLJIVANJA

PRVA FAZA – Podnošenje Onlajn aplikacionog formulara (OAF)

DRUGA FAZA – PROVERA UPISA

IV MEHANIZAM ODLUČIVANJA

A.KRITERIJUMI ZA EVALUACIJU

B. PROCES SELEKCIJE

Prvi korak – Provera ispunjenosti uslova za prijavu

Drugi korak – Evaluacija prijave

Treći korak – Podnošenje potvrde o upisu  (za akademsku godinu 2018-2019)

Četvrti  korak – Finalizacija procesa selekcije

V SAOPŠTAVANJE REZULTATA PROCESA SELEKCIJE

VI ŽALBENI MEHANIZAM / OSPORAVANJE REZULTATA

VII DODATNE  KOMPONENTE

:::

I OPŠTE INFORMACIJE

(nazad na sadržaj)

 • REF može da podrži podnosioca prijave u okviru, kroz njene/njegove studije,
 • za jednu diplomu usmerenih medicinskih studija, srednje škole, sa jednim transferom u drugu školu/smer, što je dozvoljeno samo jednom ;
 • za jednu diplomu osnovnih dodiplomskih (bačelor) studija medicine, sa jednim transferom u drugu školu/smer, što je dozvoljeno samo jednom;
 • za diplomske studije medicine, maksimalno tri godine (Lekari praktikanti na stažu) i
 • za jednu diplomu doktorskih, u maksimalnom trajanju od dve godine (Doktorske studije).
 • RHSP stipendija ima za cilj da delimično pokrije troškove studiranja, kao što su nabavka udžbenika, troškovi prijave ispita i troškovi života;
 • Stipendija se dodeljuje pozitivno ocenjenim kandidatima samo za akademsku godinu za koju su konkurisali (npr. akademsku 2018-2019); studenti koji su zainteresovani za dobijanje stipendije u više akademskih godina uzastopno moraju da podnesu novu prijavu za stipendiju i konkurišu u svakom ciklusu stipendiranja.Proces prijavljivanja za REF-ov Program stipendiranja sprovodi se preko onlajn sistema za prijavljivanje (OSP) i sastoji se od dve faze:
 1. Podnošenja Onlajn prijavnog formulara (OPF);
 2. Provere upisa: podnošenje Potvrde o upisu i Potvrde o visini školarine (po potrebi); druga faza važi samo za one kandidate koji su uspešno prošli u naredni krug selekcije (više detalja u vezi sa procesom selekcije dato je ovde)

KONFLIKT INTERSA

Kandidati koji su zaposleni (fiksne pozicije) u Fondaciji za otovreno drusšto (FOD), ili u nacionalnom predstavništvu Mreže Soroš fondacije (MSF), kao i u Romskom obrazovnom fondu, nisu podobni za REF stipendije

II KRITERIJUMI ZA PRIJAVLJIVANJE

(nazad na sadržaj)

Kako bi zadovoljili kriterijume za stipendije u okviru RMPUS, kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

  1. Da se javno izjašnjavaju kao Romi;
  2. da su trenutno RHSP stipendisti u Bugarskoj, Makedoniji, Rumuniji I Srbiji (za 2018/19. akademsku godinu), I apliciraju da obnove svoju aplikaciju za 2019/20. akademsku godinu
  3. Ponovni  aplikanti koji su u situaciji da ponavljaju godinu (student koji su dobili REF stipendiju u prošloj akademskoj godini I apliciraju da obnove svoju stipendiju, za istu godinu studija), nisu prihvatljivi za takmičenje za stipendiju;
  4. da dostave kompletan i adekvatno popunjen Onlajn prijavni formular (OAF) u roku koji je Program predvideo;
  5. Studenti studija na daljinu ne ispunjavaju uslove za stipendiranje u okviru svih REF Programa stipendiranja;
  6. Za REF-ov Program stipendiranja prihvatljive su samo prijave za stipendiranje studija koje imaju logičan akademski sled;
   •    Primer: ukoliko je kandidat stekao zvanje mastera, predloženi nivo studija prilikom konkurisanja za stipendiju bi trebao da bude naredni nivo studija, u ovom slučaju – doktorske studije. Još jedan primer neispunjavanja uslova bio bi ukoliko se osoba sa završenim doktorskim studijama prijavljuje za master ili osnovne studije, ili ukoliko bi se osoba koja već poseduje master prijavila za drugi master, ili osnovne studije;
  7. REF SP prihvata samo one prijave gde se traži stipendija za studije u konvencionalnom trajanju studijskog programa (npr. ako student pohađa osnovne dodiplomske studije koje traju 3 godine, a zatraži  stipendiju za 4. godinu – usled produžetka studija, takva prijava neće biti uzeta u razmatranje);
  8. Period tokom kojeg univerziteti dozvoljavaju studentima da pripreme svoje završene radove (i tokom koga nije obavezno prisustvo učenika na seminarima/kolokvijima, predavanjima, obaveznoj praksi ili ispitima) ne podleže uslovima za stipendijsku podršku;
  9. The period allowed by universities for students to prepare their final thesis (which does not require students’ mandatory attendance to seminaries /colloquiums, courses, lectures, mandatory practice, or examination) is not eligible for scholarship support;

   

Važno: Prijave koje ne ispunjavaju ove kriterijume neće biti uzete u dalje razmatranje.

Studenti čije prijave ne ispunjavaju kriterijume biće obavešteni od strane REF-ov Programa stipendiranja nakon završetka procesa provere ispunjavanja kriterijuma.

III FAZE PRIJAVLJIVANJA

(nazad na sadržaj)

 

Kako bi njihove prijave bile uzete u razmatranje za stipendijsku podršku u akademskoj 2018-2019 podnosioci prijava moraju ispoštovati rokove programa za Prvu fazu – Podnošenje Onlajn  aplikacionog formulara (OAF) za datu zemlju i šemu stipendiranja (gde je to neophodno), i Drugu fazu – podnošenje potvrde o upisu , kao i Potvrde o visini školarine (kada je to neophodno), kao što je detaljno opisano u nastavku.

 

PRVA FAZA – Podnošenje Onlajn aplikacionog formulara (OAF)

 

RHSP rok za Bugarsku, Severnoj Makedoniju, Rumuniju i Srbiju je  30. juni 2019;

 

Važna napomena
Onlajn aplikacioni formular (OAF) mora biti iscrpno popunjen; kandidati moraju obezbediti sve tražene informacije i validna dokumenta.Obaveza kandidata je da ispuni i ispratiti sledeće korake u njihovom logičnom redosledu.→ KORAK 1: Lični podaci; → KORAK 2: Anketa; i → KORAK 3: Pristup listi prijava; izaberite željenu šemu stipendiranja, popunite dokumenta i podnesite prijavu.
Onlajn aplikacioni formular (OAF) može se podneti samo ako je u potpunosti popunjen, i samo ukoliko su Korak 1 i Korak 2 u potpunosti kompletirani.

Kompletiran i usklađen Online aplkacioni formular (OAF) sadrži:
Pisane radove (OAF strana 3)

 • Pismeni zadatak o Akademskim ciljevima – Izjava o nameri koja se temelji na akademskim dostignućima i izražava akademske ciljeve prijave, pokazuje predanost i motivaciju za studiranje na datom studijskom programu;
 • Kompletan Esej o romskim pitanjima, u skladu sa uputstvima navedenim u OAF.

AKADEMSKO NEPOŠTENJE (plagijarizam i samoplagijarizam)
REF PS primenjuje specifične kriterijume u rešavanju ovog pitanja. Svi detalji se mogu videti pristupom na ovaj link.

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU/APLOUDUJU U REF SP ONLAJN SITEM PRIJAVLJIVANJA

*Molimo vas da priložite kvalitetno skenirana dokumenta, u boji, kako bi se osiguralo da sve informacije budu jasno čitljive (nejasni i nečitki dokumenti neće biti razmatrani). 

 • Lična karta/pasoš, skeniran sa obe strane;
 • Zvanični prepis akademskih ocena kako je navedeno ovde
 • Za doktorske studije treba dostaviti prepise ocena, ako je moguće; u slučaju da nije bilo ispita u školskoj godini, doktoranti treba da podnesu izveštaj o napretku izdat od strane njihovih mentora;
 • Najmanje jedno detaljno, informativno i relevantno Pismo preporuke, napisano posebno za prijavu za REF PS (kao što je navedeno ovde)

Važno: Obavezno je da najmanje jedno pismo preporuke bude izdato od strane pravno registrovane romske organizacije/fondacije u dotičnoj zemlji.

 

Napomena: u slučaju da podnosioci prijave imaju problema – iz objektivnih razloga – u dobijanju bilo kojih od gore traženih dokumenata, ili sa njihovim aploudovanjem preko OAF, treba da obaveste putem i-mejla Nacionalnu koordinatorku, pre isteka roka za podnošenje prijava.

Obaveštenje treba da sadrži detalje o izazovu na koji se naišlo i dokaze koji potkrepljuju tvrdnju.

 

DRUGA FAZA – PROVERA UPISA

Rok: jesen 2019

Datum za zemlju biće saopšten od strane REF PS samo za kandidate koji će ostati u konkurenciji za drugu fazu.

Službena potvrda o za upisu – mora biti skenirana i aploudovana kao prilog uz OPF i mora da ispuni sve uslove kao što je navedeno ovde.

Potvrda o visini školarine (po potrebi) – mora biti skenirana i aploudovana kao prilog uz OPF i mora da ispuni sve uslove kao što je navedeno ovde.

IV MEHANIZAM ODLUČIVANJA

Mehanizam odlučivanja na osnovu specifičnih kriterijuma za selekciju i proces izbora dat je nastavku:

 

A.KRITERIJUMI ZA EVALUACIJU

 

(nazad na sadržaj) 

Kriterijumi za selekciju REF šema stipendija uzima u obzir valjanost i kvalitet informacija i dostavljenih dokumenata. Kako bi povećali svoje šanse, podnosioci prijave moraju nastojati da u potpunosti i u skladu sa kriterijumima za selekciju dostave konkurentnu prijavu i adekvatne i relevantne materijale.

 Lista kriterijuma i težina svakog kriterijuma za konačni proračun rezultata evaluacije je naveden ispod: 

KRITERIJUMI ZA EVALUACIJU 

Kriterijum

Razmatranje za evaluaciju

Vrednost u odnosu na ukupno ocenjivanje

1. Prosek ocena (GPA)

 • Prosečna ocena izračunata u skladu za traženim dokumentima.
 • Detalji o tome na koji način se računa prosečna ocena za potrebe Programa dostupni su ovde.

40%

2. Akademski cilejvi – Izjava o svrsi

 • Stil i tečnost pisanja;
 • Razumljivost i koherentnost izraženih ideja i informacija;
 • Sposobnost artikulisanja jasnih akademskih ciljeva;
 • Posvećenost i motivacija za učenje;
 • Akademski napredak i postignuća u prethodnom periodu, ukoliko je reč o podnosiocu molbe koji obnavlja svoj zahtev za stipendiju. Učešće na akademskim seminarima, konferencijama, radionicama, letnjim školama i/ili takmičenjima;

15%

3. Esej o problemima Roma

 • Dokaz da ideje i mišljenja proističu iz ličnih iskustava i učešća u aktivnostima u vezi sa Romima;
 • Razumljivost i koherentnost izraženih ideja i informacija;
 • Sposobnost artikulacije jasnih misli i argumenata;
 • Visok nivo svesti i poznavanja romskih pitanja;
 • Stil i tečnost pisanja;

10%

4. Aktivnosti/ volonterski rad u vezi sa Romima u smislu podrške unapređenju položaja Roma

 

  • Volontersko učešće u aktivnostima, inicijativama, projektima i događajima u vezi sa Romima;
 • Učešće  u aktivnosti u vezi sa Romima na volonterskoj osnovi, inicijative, projekti I događaji, sprovedeni ili kroz organizacije i/ili institucije ili kroz neformalne grupe i inicijative ili na privatnoj, individualnoj osnovi.

za popis potencijalnih volonterskih aktivnosti, molimo da pristupite sledećem
linku

30%

5. Pismo preporuke

 • Nivo ličnih veština i kvaliteta preporučene osobe, ilustrovan kroz praktično iskustvo ili iskustva;
 • Relevantni detalji u vezi sa akademskim postignućima podnosioca molbe;
 • Uključenost u aktivnosti u vezi sa Romima.

5%

Prvi korak – Provera ispunjenosti uslova za prijavu

Tehnička provera usklađenosti prijava sa kriterijumom ispunjenosti uslova za prijavu za Program.

Ovaj korak sprovode nacionalni koordinatori REF PS.    

Drugi korak – Evaluacija prijave

Evaluacija se vrši od strane članova REF PS nacionalnog selekcionog borda (NSB) u zemljama programa. Članovi NSB-a sprovode nezavisno razmatraju podnete onlajn prijave, jednu po jednu, i dodeljuju ocene za svaku prijavu prema unapred utvrđenom skupu kriterijuma za ocenjivanje. Konačna ocena za prijavu proističe iz proseka ocena članova NSB. Sistem rangira sve prijave na osnovu njihovih konačnih ocena, u opadajućem redosledu, od najviše do najniže. Na osnovu sistema rangiranja i pozicije podnosioca prijave koju zauzima na listi, isti ili ulaze u uži izbor (na lisu uslovno prihvaćenih, ili na listu čekanja), ili bivaju odbijeni.

Treći korak – Podnošenje potvrde o upisu  (za akademsku godinu 2019-2020)

Podnosioci prijave sa liste “uslovno prihvaćenih” kandidata i kandidata sa “liste čekanja”, biće u obavezi da u roku koji je odredio Program podnesu zvaničnu i važeću  Potvrda o upisu, dokazujući da su upisani na odgovarajući akademski program, kako je navedeno u njihovom OAF.
Pored potvrde o upisu, u ovoj fazi aplikanti koji primaju/ ili očekuju da im bude odobrena alternativna stipendijska podrška (od trećeg entiteta), moraju da informišu svoju Nacionalnu koordinatorku, kako je opisano u sekciji o kumulativnoj koristi.

Četvrti  korak – Finalizacija procesa selekcije

Nakon završetka navedenih koraka, sistem se ažurira sa konačnim statusom svakog podnosioca prijave sa liste “uslovno prihvaćenih“ kandidata i kandidata sa “liste čekanja”, i tako se formira konačna lista korisnika stipendije, po zemlji i po šemi stipendije.
Kandidati koji su rangirani u okviru kategorije „uslovno prihvaćenih“ a koji su ispunili uslove za drugi rok programa, postaju korisnici programa.

 • Kandidati rangirani u okviru kategorije “lista čekanja” mogu biti razmatrani za stipendiju, sao u slučaju da kada aplikanti sa liste “uslovno prihvaćenih” ne ispunjavaju uslove; u takvoj situaciji, sistem ih automatski zamenjuje  sa kandidatima sa “liste čekanja”, na osnovu rezultata.

VSAOPŠTAVANJE REZULTATA PROCESA SELEKCIJE

Program saopštava rezultate procesa selekcije podnosiocima prijave putem i-mejl adrese preko koje su registrovani u njihov nalog u okviru Online aplikacionog sistema (OAS), u dva navrata:
Prvi, nakon trećeg koraka kako je već pomenuto (kraj jula-avgust), kada će podnosioci prijave dobiti informaciju

 • da su ili uslovno prihvaćeni ili da su na listi čekanja u kome se nalaze instrukcije za dalje korake koje treba preduzeti od strane podnosioca kako bi ostao u konkurenciji
 • ili službenu Odbijenicu sa navedenim razlozima za odbijanje;

Drugi, nakon petog koraka gore pomenutog (krajem oktobra-novembar), kada će podnosioci prijave dobiti:

 • zvanično Obaveštenje; ili
 • Odbijenicu sa navedenim razlozima za odbijanje.

VI ŽALBENI MEHANIZAM / OSPORAVANJE REZULTATA

(nazad na sadržaj)

Podnosioci prijave mogu osporiti rezultate konkursa za stipendiranje u roku od jednog meseca od momenta prijema obaveštenja od programa. Žalbe/osporavanja treba poslati na REF PS, isključivo na ovu i-mejl adresuREFSP_contestations@romaeducationfund.org

Osporavanja rezultata poslata na druge i-mejl adrese osim ove navedene neće biti razmatrana ili priznata. Osim toga, REF SP traži od kandidata da koriste ovu i-mejl adresu samo za žalbe u vezi sa ishodom procesa selekcije.

Za sva ostala pitanja obratite se Nacionalnoj koordinatorki, i to samo u slučaju ukoliko su vam neophodna pojašnjenja koja se ne nalaze u Smernicama za prijavljivanje.

REF PS kategoriše osporavanja i rešava ih u posebnom postupku. U zavisnosti od prirode žalbi REF SP može odlučiti da ih prosledi nezavisnom pravnom savetniku/ konsultatntu.

VAŽNO

Studenti mogu da se prijave za različite šema REF stipendija istovremeno, ako ispunjavaju uslove prema kriterijuma za svaku šemu. Na kraju procesa selekcije, ako su prihvaćeni na više od jedne REF šeme stipendija, zainteresovani podnosioci prijave imaće obavezu da izaberu samo jednu stipendiju i formalno putem i-mejla obaveste svoju  Nacionalnu koordinatorku o svojoj odluci.

VII DODATNE  KOMPONENTE

(nazad na sadržaj)

Kao dodatak osnovnoj akademskoj stipendiji, aktuelni RHSP stipendisti mogu da apliciraju za dodatnu finansijsku podršku u okoviru;

 • Dodatne komponente (grantovi koji nude finansijsku podršku aktuelnim RHSP korisnicima za pohađanje kurseva stranih jezika, kursa računara I učešće na akademskim konferencijama). Uputstva I offline aplikacioni formular dostupan je ovde
 • RHSP grant za sprovođenje projekata malog obima u zajednici namenjen je promovisanju I osnaživanju filozofije učešća u zajednici među RHSP korisnicima (kako aktuelni, tako I alumnisti) dajući im mogućnost da steknu iskustvo u kreiranju I implementaciji projekata za zajednicu, kako bi pomogli romskoj zajednici I razvili set veština koje će doprineti njihovom daljem profesionalnom I ličnom razvoju.  Uputstva I offline aplikacioni formular dostupan je ovde.

UPOZORENJE

REF zadržava pravo da odbije pružanje podrške svim podnosiocima zahteva čije ponašanje i/ili pripadnosti grupi ili subjektima čiji ciljevi i aktivnosti nisu u skladu sa vrednostima i principima koje promoviše Romski obrazovni fond, kao i ciljevima njegovog rada i delovanja.

 

Pistup online aplikacionom formularu