RMUSP ~ POKYNY JAK ŽÁDAT O STIPENDIUM RMUSP ~

Poznámka: Do stipendijní soutěže se mohou přihlásit romští vysokoškoláci.

[English] [Български] [Bosanski] [Crnogorski jezik] [Gjuha shqipe] [Hrvatski] [Magyar] [Македонски] [Română] [Slovenský] [Srpski] [Türkçe]

Další kolo pro online podání přihlášek na akademický rok 2018-2019 je nyní otevřeno.

Poznámka: Do stipendijní soutěže se mohou přihlásit romští vysokoškoláci.

[English] [Български] [Bosanski] [Crnogorski jezik] [Gjuha shqipe] [Hrvatski] [Magyar] [Македонски] [Română] [Slovenský] [Srpski] [Türkçe]

Další kolo pro online podání přihlášek na akademický rok 2018-2019 je nyní otevřeno.

•    Uzávěrka: 15. května 2018

Poznámka: předtím, než začnete vyplňovat formulář žádosti, důrazně Vám doporučujeme:

•    přečíst si pozorně tyto pokyny předtím než vstoupíte do online formuláře žádosti (OAF) tak, abyste dobře rozuměli všech požadavkům a ujistili se, že žádost správně vyplníte;


ODŮVODNĚNÍ FILOZOFIE PROGRAMU

Hlavním cílem Stipendijního programu Romského vzdělávacího fondu (SP REF) je přispět ke vzniku kritické skupiny Romů s dosaženým co vyšším vzděláním, hrdých na svůj romský původ, akademicky a společensky úspěšné se schopnostmi a znalostmi umožňujícími jim stát se profesionály ve svých oborech, zároveň však zůstat v kontaktu se svou romskou komunitou a podporovat jejich další pokrok a zapojení do širší společnosti.

SP REF vyhlašuje každoroční cyklus stipendijního programu RMUSP pro akademický rok 2018 -2019.

RMUSP nabízí akademická stipendia romským studentům v závislosti na jejich studijních výsledcích, pokud jsou občany nebo mají trvalý pobyt v těchto zemích:  Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Kosovu, Makedonii, Černé hoře, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a Turecku. Způsobilí žadatelé musí studovat bakalářské, magisterské nebo nerozdělené akademické studium (tj. magisterské programy, kde studium není rozděleno na bakalářské a magisterské) nebo doktorandské studium na státem akreditovaných vysokých školách v domovské zemi nebo v zemi pobytu. 

Celkový počet RMUSP stipendií pro každý akademický rok je určen dostupností finančních prostředků SP REF. Počet stipendií přidělených každé zemi programu je určen na základě následujících faktorů:

•    poptávce po stipendiích v minulých letech, měřené počtem žádostí;
•    existence jiných stipendijních programů v dané zemi

***

Obsah

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

II. KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

III. FÁZE ŽÁDOSTI

FÁZE JEDNA – Podání onlie žádosti – Online Application Form (OAF)

FÁZE DVĚ – OVĚŘENÍ ZAHÁJENÍ STUDIA

IV. MECHANISMUS ROZHODOVÁNÍ

A. KRITÉRIA VÝBĚRU

B. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Krok jedna – kontrola způsobilosti

Krok dva – hodnocení žádostí

Krok tři – osobní pohovory

Krok čtyři – předložení potvrzení o studiu  (školní rok 2017-2018)

Krok pět – ukončení výběrového řízení

V. SDĚLENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ BUDOUCÍCH STIPENDISTŮ

VI. MECHANISMUS ODVOLÁNÍ/NÁMITKY


:::

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

(nahoru do obsahu)

 •   REF může podpořit žadatele v rámci SP RMUSP během jeho/jejího vysokoškolského studia maximálně po dobu 8 let takto:

•    jeden bakalářský titul, po dobu maximálně 4 let v případě integrovaného studijního modelu, nebo po dobu maximálně 3 let v rámci Boloňského systému,

•    jeden magisterský titul, po dobu maximálně 1 roku v případě integrovaného studijního systému (ne Boloňského systému), a po dobu maximálně 2 let v rámci Boloňského systému;

•    jeden doktorandský titul, po dobu maximálně 3 let a pouze první 3 roky PhDr. studia;

 • Výše základního stipendijního grantu RMUSP je vypočítána na základě výše 80 euro na akademický měsíc;
 • V závislosti na dostupných finančních prostředcích může Program dle vlastního uvážení také pokrýt částečné nebo celkové náklady na školné na akademický rok jako součást stipendia.;
 • Stipendium RMUSP je určeno na pokrytí výdajů spojených se studiem jako např. na úhradu učebnic, poplatků za zkoušky a na částečné pokrytí životních nákladů;
 • Stipendia nejsou automaticky udělena na následující akademický rok; úspěšní studenti obdrží stipendium pouze v tom roce, ve kterém o něho žádají (např. ve školním roce 2017-2018), studenti, kteří mají zájem o stipendium i v následujícím roce, musí podat novou žádost (OAF) v každém stipendijním cyklu;

1.    SP REF považuje za prioritní obory přírodní vědy, IT a inženýrství, interdisciplinární vědy, lékařské vědy, právo a právní vědy, stejně tak jako pedagogické obory. Žadatelé studující tyto obory získají bonusové body.

2.    V souladu s filozofií programu a úsílí o vytváření aktivních romských studentů, kteří budou ve spojení s romskou komunitou a tím budou podporovat svou komunitu a její další rozvoj, který povede k  začlenění do širší společnosti, se REF stipendia od roku 2017 rozhodl přinést nový prvek v soutěži o stipendium  a to dobrovolné činnosti ve prospěch romských komunit.

Střet zájmů

Žadatelé, kteří jsou zaměstnanci (na pevné pozici) nadace Open Society Foundations (OSF) nebo národních nadací – the Soros Foundations Network – SFN, stejně jako nadace Romského vzdělávacího fondu, nemohou žádat o stipendium REF.

Důležité: situace, že žadatel neprodleně neoznámí koordinátorovi své země skutečnost, že využívá takového alternativního stipendia/í nebo podpory, povede k diskvalifikaci příslušného žadatele ze Stipendijního programu REF.

Komunikace

S cílem zajistit, aby probíhala snadná komunikace mezi stipendijním programem a žadateli, příjemce stipendií je nutné, aby žadatelé komunikovali prostřednictvím:

•  aktivního a osobního e-mailového účtu od spolehlivých poskytovatelů e-mailových služeb (Gmail, Yahoo), který je pravidelně kontrolován na korespondenci REF SP;

II. KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

(nahoru do obsahu)

Žadatelé, kteří chtějí žádat o stipendium RMUSP, musí splňovat následující kritéria způsobilosti:

1. Veřejně se prohlašovat za Roma/Romku;
2. Být studentem, nebo být přijati na státem akreditovanou vysokou školu doma nebo v zemi trvalého pobytu v akademickém roce 2018-2019 v programu bakalář, magistr nebo doktorandském studiu;;

 • Domovská země nebo země trvalého pobytu musí být jeden ze zemí určených pro program RMUSP: Albánie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Kosovo, Černá hora, Makedonie, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Srbsko a Turecko;

3.    Studenti dálkového (kombinovaného) studia nejsou způsobilý žadatelé

 • Studenti bakalářského studia, kteří studují dálkovou formou, nejsou způsobilí žadatelé;
 • Dálková forma studia je přípustná jen u studentů magisterských a doktorandských programů

4.    Znovužádající žadatelé SP REF v případě opakování ročníku (studenti, kteří získali stipendium REF v předešlém školním roce a žádají znovu o stipendium na stejný školní rok), nejsou způsobilými žadateli;
5.    SP REF považuje za způsobilé jen ty žadatele, kteří pokračují ve studiu;

 • příklad: jestliže žadatel dostudoval magisterský program, REF by v tomto případě podpořil jen další navazující stadium v doktorandském programu. Příkladem nezpůsobilosti by bylo, kdyby žadatel byl držitelem titulu PhDr. a žádal by o studium v programu Bc. nebo Mgr., nebo by žádal o druhý magisterský nebo bakalářský titul;

6.   SP REF považuje za způsobilé jen ty žádosti, kdy studium pokračuje v rámci standardní délky (např. jestliže student studuje v bakalářském programu po dobu 3 let, ale požaduje stipendium na 4. rok vzhledem k prodloužení studia, i pokud to schválí universita, pak jeho žádost nebude způsobilá);
7.   Období povolené univerzitami k vypracování diplomové práce (které nevyžaduje povinnou docházku student na seminářích, na hodiny, přednášky, kurzy, povinnou praxi nebo zkoušky) také neopravňuje k získání finanční podpory;

8.    Podat úplnou a odpovídající online žádost (OAF) do uzávěrky určené Programem;

DŮLEŽITÉ
•    
Převod z jedné univerzity / fakulty / studijního oboru na jiný, na jeden stupeň studia, může stipendijní program povolit pouze jednou.

o Každá změna, jak je popsána výše, musí být oznámena koordinátorovi dané země, nejlépe předem.

•     Studenti mohou požádat o různé stipendijní programy v REFU současně, pokud jsou způsobilý a podle kritérií každého programu. Při ukončení výběrového řízení, pokud student uspěje a získá více stipendií u REFU, bude žadatel mít povinnost zvolit si pouze jedno stipendium a oficiálně oznámit koordinátorovi své země své rozhodnutí prostřednictvím e-mailu.

III. FÁZE ŽÁDOSTI

(nahoru do obsahu)

Aby mohl být žadatel posuzován v rámci stipendijní soutěže v akademickém roce 2018-2019, musí žadatel dodržet termíny uzávěrek Programu – fáze jedna – uzávěrka (y) pro podání žádosti pro danou zemi a schéma, a termín uzávěrky pro fázi dvě – uzávěrka pro podání potvrzení o studiu, a případně potvrzení o výši školného (pokud se platí), jak je detailně popsáno níže.

FÁZE JEDNA – Podání žádosti – Online Application Form (OAF)

•    Uzávěrka RMUSP  15. května 2018;

:::

Důležité


Je nutné splnit a dokončit následující kroky v logickém pořadí.

→ KROK 1: vyplnit (nebo aktualizovat) osobní údaje;

→ Krok 2: vyplnit (nebo aktualizovat) průzkum;


→ Krok 3:  Vstoupit do seznamu žádostí, vyberte patřičný program stipendia, vyplňte a podejte žádost.

Online žádost (OAF) může být podána pouze, jestliže je úplně vyplněna, a jen pokud KROK 1 a KROK 2 jsou také úplně dokončeny.
Mějte prosím na paměti, že pokud žádáte znovu, což znamená, že jste již dříve vyplnili Osobní údaje a Průzkum, budete muset znovu obě sekce navštívit a podle potřeby opravit / upravit informace, aby se správně zohlednila vaše aktuální situace.

Úplná a odpovídající online žádost OAF obsahuje:

Eseje (OAF, strana 3)

 • Dokončená esej Akademické cíle – Prohlášení o účelu, která vychází ze studijních úspěchů žadatele a vyjadřuje jeho/její studijní cíle, ukazuje odhodlanost a motivaci ke studiu s cílem získání příslušného nebo zamýšleného stupně vzdělání
 • Dokončená esej Esej na téma romských záležitostí v souladu s pokyny uvedenými v OAF.

AKADEMICKÁ NEČESTNOST

SP REF aplikuje specifická kritéria jak naložit s touto záležitostí. Veškeré podrobnosti si můžete přečíst zde.

DOKUMENTY, KTERÉ MUSÍ BÝT PŘILOŽENY (NAHRÁNY) K ONLINE ŽÁDOSTI

*Pořizujte prosím kvalitní kopie, v barvě, aby byly veškeré informace dobře čitelné (rozmazané dokumenty nebudou akceptovány).
*Maximální velikost jednoho dokumentu nesmí překročit 5 MB

 • 2.1 OP/pas – naskenovaná kopie obou stran;
 • 2.2 Oficiální výpis známek jak blíže určeno zde;
 • 2.3 Alespoň jeden podrobný informativní Doporučující dopis (DD), napsaný pouze za účelem žádosti o stipendium SP REF (jak blíže určeno zde)

Důležité: Je povinné, aby alespoň jeden DD byl napsán registrovanou romskou organizací /nadací z dané země.

 • 2.4 Činnosti související s romskou činností / dokumenty týkající se dobrovolné podpory
  Jakýkoli doklad (dokumenty, fotografie, video odkazy, příspěvky v sociálních médiích, články, články) o dobrovolných činnostech na podporu jakékoli romské komunity

FÁZE DVĚ – OVĚŘENÍ ZÁPISU 

Uzávěrka: podzim 2018.

O přesném datu této uzávěrky budou informování pouze ti žadatelé, kteří zůstanou v soutěži ve fázi dvě. 

Oficiální potvrzení o studiu/Osvědčení o výši školného – musí být naskenované a nahrané jako příloha žádosti OAF a musí splňovat všechny požadavky a náležitosti jak upresněno  zde

IV. ROZHODOVACÍ MECHANISMUS

Rozhodovací mechanismus se řídí určitými kritérii výběru a výběrovým řízením viz podrobnosti níže: 

A. KRITÉRIA VÝBĚRU

(nahoru do obsahu

Kritéria výběru stipendijních programů REF berou v úvahu platnost a kvalitu informací a předložených dokumentů. Aby měli žadatelé šanci získat požadované stipendium, musí se snažit splnit veškerá kritéria výběru a předložit konkurenceschopné žádosti a adekvátní a relevantní materiály a informace.

SP REF využívá určitou terminologii k rozlišení kategorií žadatelů, podle nichž se kritéria hodnocení mění.
Seznam kritérií hodnocení a váha každého kritéria pro výpočet konečného skóre žádosti je upřesněna zde.

Kategorie žadatelů: 

(1). Žadatelé žádající o obnovu stipendia – studenti, kteří obdrželi stipendium REF v předchozím akademickém roce (akademických letech) a žádají o obnovení stipendia v rámci studia stejného akademického stupně (bakalářský, magisterský, doktorandský);

(2). Noví žadatelé, jsou rozděleni do dvou uvedených podkategorií:

(2a). Žadatelé nastupující do 1. ročníku – ti, kteří budou studovat v 1. ročníku určitého akademického stupně studia (tj. 1. ročník bakalářského, 1. ročník magisterského, 1. ročník PhD studia).

– Studenti, kteří obdrželi stipendium REF při studiu nižšího akademického titulu a žádají o stipendium REF na studium vyššího akademického stupně, patří také do této kategorie (příklad: bývalý stipendista SP REF v bakalářském stupni, který žádá o podporu při studiu 1. ročníku magisterského studia).

(2b). Žadatelé nastupující do jiného než 1. ročníku – ti, kteří budou studovat ve 2. nebo vyšším ročníku a v předcházejících ročnících stejného akademického stupně neobdrželi stipendium REF.

B. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Krok jedna – Kontrola způsobilosti

Technické ověření, zda žadatel splňuje požadavky kritérií způsobilosti Programu. Tento krok činí koordinátoři SP REF.

Krok dva – Hodnocení žádostí

Hodnocení žádostí provádí členové Národní výběrová komise (NVK) SP REF v příslušných zemích programu. Členové NVK nezávisle online přezkoumají předložené žádosti, jednu po druhé, a přidělí skóre/body každé žádosti podle předem stanoveného souboru kritérií. Konečný počet bodů na žádost je stanoven průměrem nezávislého hodnocení NVK. Systém následně automaticky přidělí pořadí všem žádostem na základě jejich skóre, a to sestupně od nejvyššího k nejnižšímu. Na základě tohoto systému hodnocení a pozice, kterou žadatelé na žebříčku zaujímají, jsou žadatelé buď vybráni do užšího výběru (na seznam podmíněně přijatých nebo na čekací listinu), nebo zamítnuti.

Krok tři – Osobní pohovory

Osobní pohovory se členy NVK mohou být vedeny s žadateli, kteří budou v akademickém roce 2018-2019 studovat v 1. ročníku vysoké školy ve všech akademických stupních studia (1. ročník bakalářského, 1. ročník magisterského, 1. ročník PhD studia). Pokud budou požádáni se pohovoru zúčastnit, stává se pohovor povinným.

 • Ve větších zemích programu bude seznam žadatelů, kteří se budou muset zúčastnit pohovoru, učiněn SP REF na základě počítačem provedeného náhodného výběru a to v maximálním počtu 60ti pozvaných žadatelů; ti, kteří nebudou vyzváni se tohoto pohovoru zúčastnit, budou ohodnoceni v rámci kategorie 2b studnetů.

Poznámka: Ti žadatelé, kteří budou na pohovor pozváni, ale nedostaví se, již nebudou dále posuzováni ve výběrovém řízení.
Po pohovorech se v zemi programu automaticky aktualizuje pořadí žadatelů a zařazení žadatelů do seznamů “přijat podmíněně” a “na čekací listině”.
Oznámení o osobním pohovoru, stejně jako místo konání, bude konkrétním žadatelům sděleno prostřednictvím e-mailu  koordinátorovi Vaší země. Náklady na dopravu na pohovory budou pokryty SP REF.

Krok čtyři – Předložení potvrzení o studiu (na akademický rok 2018-2019)

Žadatelé z obou kategorií ‘přijat podmíněně’ a ‘na čekací listině’ jsou povinni předložit ve stanoveném termínu potvrzení o studiu prokazující, že jsou zapsáni ve způsobilém akademickém programu, jak zadáno v jejich OAF.

Krok pět – Dokončení výběrového řízení

Po dokončení výše uvedených kroků, systém se seznamem žadatelů ‘přijatých podmíněně’ a ‘na čekací listině’ je aktualizován a stanoví se finální seznam příjemců stipendia v každém zemi a programu.
Žadatelé, kteří jsou zařazeni v kategorii “přijat podmíněně”, a kteří splnili požadavky druhého kola Programu, se stanou příjemci stipendia.

 • Žadatelé z kategorie „na čekací listině“  mohou získat stipendium jen  v případě, že žadatelé z kategorie „přijati podmíněně“ nesplní požadavky; v takovém případě systém automaticky nahradí tyto žadatele žadateli z kategorie „na čekací listině“, a to na základě dosaženého počtu bodů.

V. SDĚLENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

(nahoru do obsahu)

Program sděluje výsledky výběrového řízení žadatelům na e-mailovou adresu, kterou si zaregistrují v OAS účtu, při dvou příležitostech:

•    Za prvé, po kroku 3 uvedeném výše (na konci července – srpna), kdy žadatelé obdrží buď

 • sdělení informující o statusu Přijat podmíněně nebo Na čekací listině obsahující instrukce, co má žadatel učinit, aby zůstal v soutěži, nebo
 •  dostane oficiální zamítací dopis se stanovenými důvody zamítnutí;

•    Za druhé, po kroku 5 uvedeném výše (na konci října – listopadu), kdy žadatelé obdrží buď

 • oficiální Oznámení o přiznání stipendia nebo
 • Dopis o zamítnutí se specifikovanými důvody pro zamítnutí.

VI. MECHANISMUS ODVOLÁNÍ/NÁMITKY

(nahoru do obsahu)

 • Žadatelé se mohou odvolat proti rozhodnutí Stipendijního programu do jednoho měsíce od okamžiku, kdy od Programu obdrží oficiální Oznámení o výsledcích výběrového řízení.
 • Odvolání/námitky musí být zaslány SP REF pouze na tuto e-mailovou adresuREFSP_contestations@romaeducationfund.org.

Na stížnosti, které budou zaslány na jiné emailové adresy, nebude brán zřetel. Dále prosím používejte tuto e-mailovou adresu pouze pro stížnosti týkající se výsledků výběrového řízení.

ODMÍTNUTÍ

REF si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí podpory žadateli, jehož chování a /nebo vztah se skupinami nebo dalšími subjekty, jejichž cíle a aktivity nejsou slučitelné s hodnotami a principy, které prosazuje Romský vzdělávací fond a s jeho cíli.

Vstup do online systému pro podání žádostí