ROMA MEMORIAL UNIVERSITY SCHOLARSHIP PROGRAM (RMUSP) ~ POKYNY NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK ~

Poznámka: Štipendijný program je určený výlučne pre príslušníkov/príslušníčky rómskeho etnika!

[English] [Български] [Bosanski] [Čeština] [Crnogorski jezik] [Gjuha shqipe] [Hrvatski] [Magyar] [Македонски] [Română] [Srpski] [Türkçe]

Poznámka: Štipendijný program je určený výlučne pre príslušníkov/príslušníčky rómskeho etnika!

[English] [Български] [Bosanski] [Čeština] [Crnogorski jezik] [Gjuha shqipe] [Hrvatski] [Magyar] [Македонски] [Română] [Srpski] [Türkçe]

Výzva na podávanie prihlášok na akademický rok 2018-2019 je otvorená. 

•    Termín uzávierky: 15. máj 2018 pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Maďarsko a Kosovo;
•    Termín uzávierky: 17. máj 2018 pre Macedónsko, Čiernu Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Turecko.

Upozornenie: Pred tým, než začnete pracovať na svojej prihláške, Vám odporúčame, aby ste dbali na nasledovné:

• pozorne si prečítajte Pokyny k podávaniu prihlášok ešte skôr, než začnete vypĺňať online   prihlášku (OAF), aby ste sa uistili, že poznáte požiadavky programu a zabezpečili súlad svojej prihlášky s týmito požiadavkami a jej úspešné podanie;

ZDÔVODNENIE PROGRAMU

Hlavným cieľom Štipendijného programu Roma Education Fund (ŠP REF) je prispieť k vytvoreniu dostačne veľkej skupiny Rómov, ktorí budú vysokoškolsky vzdelaní, sebaistí, a hrdí na svoju identitu, akademicky a sociálne zdatní, ktorí budú mať zručnosti a kvalifikáciu, ktorá im umožní stať sa profesionálmi vo svojom odbore, ale zostať aj pevne spojení s rómskou komunitou a podporovať jej ďalší rozvoj a inklúziu do širšej spoločnosti.

Štipendijný program Roma Education Fund (ŠP REF) vyhlasuje nové kolo štipendijného programu Roma Memorial University Scholarship (RMUSP) na akademický rok 2018 -2019.

 


Program RMUSP ponúka prospechové akademické štipendiá pre rómskych študentov, ktorí sú občanmi alebo majú trvalý pobyt v nasledujúcich krajinách: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Kosovo, Macedónsko, Čierna Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Turecko. Nárok uchádzať sa o štipendium majú tí žiadatelia, ktorí študujú s cieľom získať bakalársky alebo magisterský titul (vrátane integrovaných študijných programov, ktoré sa nedelia na bakalársky a magisterský stupeň), alebo titul PhD na štátom akreditovaných univerzitách vo svojej domovskej krajine alebo v krajine trvalého pobytu.

Počet štipendií každoročne udelených v rámci RMUSP závisí od objemu zdrojov, ktoré má ŠP REF v danom roku  dispozícii. Počet štipendií udelených v jednotlivých krajinách zapojených do programu RMUSP závisí od počtu podaných prihlášok v minulých rokoch a od existencie alternatívnych štipendijných programov v danej krajine.

Obsah

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

II. KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI ŽIADATEĽOV

III. FÁZY PODÁVANIA ŽIADOSTÍ

FÁZA 1 – Podanie online prihlášky (OAF)

FÁZA 2 – VERIFIKÁCIA ZÁPISU NA ŠTÚDIUM

IV. ROZHODOVACÍ MECHANIZMUS

A. VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

B. VÝBEROVÝ PROCES

Krok 1 – Kontrola oprávnenosti

Krok 2 – Hodnotenie prihlášky

Krok 3 – Osobný pohovor

Krok 4 – Predloženie Potvrdenia o návšteve školy (na akademický rok 2017-2018)

Krok 5 – Dokončenie výberového procesu

V. OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VÝBEROVÉHO PROCESU

VI. ODVOLACÍ MECHANIZMUS / NÁMIETKY VOČI ROZHODNUTIU

***

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

(späť na obsah

 • REF môže podporiť žiadateľa/ku počas jeho/jej štúdia, avšak najdlhšie počas obdobia 8 rokov, nasledovne:
 • jedno štúdium na bakalárskom stupni, a to maximálne v trvaní 4 rokov v prípade integrovaného modelu štúdia alebo maximálne v trvaní 3 rokov pri štúdiu v rámci bolonského systému;
 • jedno štúdium na magisterskom stupni, a to maximálne v trvaní 1 roka v prípade integrovaného modelu štúdia mimo bolonského systému alebo maximálne v trvaní 2 rokov pri štúdiu v rámci bolonského systému;
 • jedno doktorandské štúdium, maximálne v trvaní 3 rokov pričom to platí len pre prvé 3 roky doktorandského štúdia;
 • Výška základného štipendia v rámci programu RMUSP na jeden akademický mesiac je 80 eur.
  •  V prípade dostatočného objemu zdrojov môže ŠP REF ako súčasť štipendia čiastočne alebo v plnej miere pokryť aj náklady na školné;

  • Štipendium RMUSP je určené na pokrytie nákladov spojených so štúdiom, ako napr. na náklady na učebnice, poplatky za skúšky a, čiastočne, na životné náklady;

  • Štipendium sa úspešným žiadateľom udeľuje výlučne na akademický rok, na ktorý si podali žiadosť v rámci súťaže o štipendiá (napr. akademický rok 2018 – 2019). Študenti, ktorí majú záujem získať  štipendium na nasledujúce akademické roky, si musia podať novú žiadosť o štipendium (OAF) a zapojiť sa do súťaže v každom novom štipendijnom kole

 • •    Výberový proces prebieha cez online aplikačný systém (OAS)

1. ŠP REF bude prioritne podporovať študentov študujúcich prírodné vedy, IT a inžinierske odbory, interdisciplinárne vedy, zdravotnícke odbory, právo a právnicke odbory a    tiež pedagogické odbory.  Na základe toho uchádzači, študujúci tieto odbory získajú v súťaži bonusové body.

2. V súlade s cieľom programu vytvoriť dostatočne veľkú skupinu Rómov, ktorí zostanú spojení s rómskou komunitou a budú podporovať jej ďalší rozvoj a inklúziu do širšej spoločnosti, ŠP REF zaviedol v roku 2017 nový prvok v štipendijnom programe – dobrovoľné aktivity v prospech rómskej komunity

Konflikt záujmov

Uchádzači, ktorí sú zamestnancami Open Society Foundations (OSF), alebo národných nadácií Siete Sorosových nadácií (SFN) a tiež nadácie Roma Education Fund nie sú oprávnenými uchádzačmi štipendijného programu REF.

Dôležité:  v prípade, že si študent nesplní povinnosť ihneď informovať svoju národnú koordinátorku o konflikte záujmov,  bude žiadosť študenta vyradená z ďalšieho posudzovania.


Komunikácia

Pre zabezpečenie potrebnej komunikácie Štipendijného programu s uchádzačmi a príjemcami štipendií týkajúcej sa požiadaviek a informácií o podanej prihláške, alebo aktuálnej situácii príjemcov, uchádzač musí:

 • používať funkčnú a vlastnú e-mailovú adresu otvorenú u dôveryhodného poskytovateľa e-mailových služieb (Gmail, Yahoo), na ktorej budete pravidelne kontrolovať prípadnú poštu zo ŠP REF;


II. KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI ŽIADATEĽOV

(späť na obsah)

Na to, aby uchádzač splnil kritéria oprávnenosti žiadateľov o štipendiá RMUSP, musí uchádzač splniť nasledujúce požiadavky

1.  otvorene  sa hlásiť k svojmu rómskemu pôvodu;

2.    byť v čase podania žiadosti študentmi, resp. byť prijatí na štúdium bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského stupňa na štátom akreditovanej univerzite/vysokej škole vo svojej domovskej krajine alebo v krajine svojho pobytu v akademickom roku 2018 – 2019

– domovskou krajinou alebo krajinou pobytu uchádzačov musí byť jedna z krajín zapojených do programu RMUSP: Albánsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Kosovo, Čierna Hora, Macedónsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Turecko;

3.študenti, ktorí študujú dištančnou formou štúdia nie sú oprávnení uchádzať sa o štipendijnú podporu

– študenti externej formy  bakalárskeho štúdia NIE SÚ  oprávnení uchádzať sa o štipendijnú podporu v rámci žiadneho programu ŠP REF;
– študenti externej formy štúdia sú oprávnení žiadať o štipendinú podporu len na magisterskom a doktorandskom stupni štúdia

4.uchádzači o podporu ŠP REF, ktorí opakujú ročník (študenti, ktorí získali REF štipendium v predchádzajúcom akademickom roku/predchádzajúcich akademických rokoch a žiadajú o štipendium na ten istý ročník štúdia), nie sú oprávnení uchádzať sa o štipendium;

5.  ŠP považuje za oprávnené iba tie prihlášky, ktoré sú podané na pokračujúce štúdium 
-Príklad: ak žiadateľ ukončil magisterský stupeň vzdelania, jeho ďalšia žiadosť o štipendium v rámci programov ŠP REF by sa mala týkať nasledujúceho vyššieho stupňa vzdelania, teda v tomto prípade PhD/doktorandského štúdia. Príkladom neoprávnenosti je situácia, ak sa žiadatelia s ukončeným PhD štúdiom uchádzajú o štipendium na magisterské alebo bakalárske štúdium, alebo ak sa absolvent magisterského štúdia uchádza o podporu na inom štúdiu na magisterskom alebo na bakalárskom stupni;

6. ŠP REF považuje za oprávnené iba tie žiadosti, ktoré sa týkajú oficiálne uznaného primeraného trvania konkrétneho stupňa štúdia (napr. ak študent/ka 3-ročného bakalárskeho štúdia požiada o štipendium na štvrtý rok – kvôli predĺženiu štúdia – aj v prípade, že je povolené vysokou školou – jeho/jej žiadosť nebude považovaná za oprávnenú);

7.  počas doby, ktorú určia univerzity/vysoké školy študentom na písanie záverečných diplomových či dizertačných prác (počas ktorej sa nevyžaduje povinná účasť študentov na seminároch/kolokviách, kurzoch, prednáškach, cvičeniach alebo skúškach), študenti nemajú nárok na štipendium;

8.  len podané, kompletné online prihlášky (OAF), ktorá budú v súlade s požiadavkami a podmienkami programu budú považované za oprávnené.

Dôležité: Žiadosti o štipendium, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá oprávnenosti, budú vyradené z ďalšieho posudzovania;
ŠP REF bude neoprávnených uchádzačov o tejto skutočnosti informovať po ukončení procesu overovania oprávnenosti uchádzačov.
Dôležité
•    Program povoľuje len jeden prestup na inú univerzitu/fakultu/študijný program v rámci rovnakého stupňa vzdelania.
o    Akákoľvek zmena opísaná vyššie musí byť oznámená Vašej koordinátorke programu, najlepšie ešte predtým, než k zmene dôjde.
•    Študenti sa môžu uchádzať o rôzne štipendijné programy REF súčasne, ak sú oprávnenými žiadateľmi a spĺňajú požiadavky konkrétnych programov. V prípade, že bude žiadateľ/ka úspešný/á vo viacerých štipendijných programoch REF, bude si musieť na konci výberového procesu vybrať len jeden štipendijný program a formálne o svojom rozhodnutí e-mailom informovať príslušného národného koordinátora.

III. FÁZY PODÁVANIA ŽIADOSTÍ

(späť na obsah)

Na to, aby bola žiadosť uchádzača/ky o štipendium na akademický rok 2017-2018 zaradená do procesu posudzovania, musí uchádzač/ka dodržať termín uzávierky na podanioe prihlášky v súlade s pravidlami programu platnými pre Fázu 1: Termín(y) na podanie online žiadostí pre jednotlivé krajiny a štipendijné programy (v príslušných prípadoch) a pre Fázu 2: Predloženie Potvrdenia o návšteve školy a Potvrdenia o platení školného (v príslušných prípadoch) tak, ako je to uvedené nižšie.

FÁZA 1 – Podanie online prihlášky (OAF)

•    Termín uzávierky na podanie prihlášok v rámci programu RMUSP platný pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Maďarsko a Kosovo je 15. máj 2018;
•    Termín uzávierky na podanie prihlášok v rámci programu RMUSP platný pre Macedónsko, Čiernu Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Turecko je 17. máj 2018.

:::

Dôležité

Je nevyhnutné dodržať logickú postupnosť nasledujúcich krokov.

→ KROK 1: vyplňte (alebo upravte) Osobné údaje;

→ KROK 2: vyplňte (alebo upravte) Prieskum; a

→ KROK 3: Vstúpte do zoznamu prihlášok, vyberte si konkrétny štipendijný program, vyplňte prihlášku a podajte ju.

Prihlášku je možné podať, len ak je úplne kompletná a len v prípade, ak je kompletný aj KROK 1 a KROK 2.
Upozorňujeme, že v prípade, že sa o štipendium uchádzate opätovne, t. z. že ste už v minulosti vyplnili časť Osobné údaje a Prieskum, je potrebné, aby ste do oboch častí vstúpili a opravili/doplnili poskytnuté informácie podľa Vašej aktuálnej situácie.


Kompletná online prihláška (OAF), ktorá je v súlade s pravidlami programu, obsahuje

 1. Písomné zadania (OAF, str. 3)
  1.1 Motivačný list (Akademické ciele
  ), ktorý hovorí o doterajších akademických úspechoch uchádzača/ky a vyjadruje jeho/jej akademické ciele, záväzky a motiváciu pokračovať v aktuálnom štúdiu alebo študovať na plánovanom stupni vzdelania;

  1.2 Esej na tému z oblasti rómskej problematiky v súlade s inštrukciami uvedenými v OAF.

NEČESTNÉ KONANIE (plagiátorstvo, sebaplagiátorstvo)


ŠP REF postupuje pri riešení prípadov nečestného konania podľa špecifických kritérií. Je potrebné, aby ste si prečítali podrobnosti na uvedenom linku  tu.

2. DOKUMENTY, KTORÉ JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ/NAHRAŤ DO SYSTÉMU ONLINE PRIHLÁŠOK (OAS) ŠP REF

* Prosíme o zasielanie dokumentov oskenovaných farebne a v dostatočnej kvalite tak, aby boli všetky informácie v dokumente čitateľné (neostré a nečitateľné dokumenty budú z ďalšieho posudzovania vylúčené).
* Maximálna veľkosť jedného dokumentu nesmie presiahnuť 5 MB.

 • 2.1 Doklad totožnosti/pas – sken oboch strán dokladu;
 • 2.2 Oficiálny výpis známok tak, ako je to uvedené  tu;

Dôležité: Platí podmienka, že aspoň jedno odporúčanie musí byť vystavené oficiálne  zaregistrovanou rómskou organizáciou / nadáciou z príslušnej krajiny.

 • 2.4 Doklady potvrdzujúce Vaše aktivity týkajúce sa Rómov/dobrovoľnícka práca zameraná na rozvoj Rómov
  Dôkazy (dokumenty, fotografie, linky na videá, príspevky na sociálnych médiách, články, štúdie potvrdzujúce dobrovoľné aktivity v prospech rómskej komunity.


FÁZA 2 – VERIFIKÁCIA ZÁPISU NA ŠTÚDIUM
 

Termín: jeseň 2018
ŠP REF oznámi konkrétne termíny uzávierky na podanie prihlášok platné pre jednotlivé krajiny iba uchádzačom, ktorí postúpia do druhej fázy súťaže.

Oficiálne Potvrdenie o návšteve školy/Potvrdenie o výške školného – musí byť oskenované a poslané ako elektronická príloha online prihlášky (OAF) a musí spĺňať kritériá uvedené tu.

IV. ROZHODOVACÍ MECHANIZMUS

Rozhodovací mechanizmus vychádza zo špecifických výberových kritérií a výberového procesu, ktoré sú opísané nižšie:

A. VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

(choď na Obsah)

Výberové kritériá štipendijných programov REF zohľadňujú presvedčivosť a kvalitu informácií a predložených dokumentov. Žiadatelia musia postupovať v súlade s výberovými kritériami, snažiť sa podať konkurencieschopnú žiadosť doplnenú o príslušné a relevantné materiály a informácie.

ŠP REF používa pre rozlíšenie jednotlivých kategórií žiadateľov o štipendium špecifickú terminológiu, ktorá ovplyvňuje skladbu hodnotiacich kritérií.

Zoznam hodnotiacich kritérií a informácie o váhe jednotlivých kritérií pre výpočet výsledného skóre žiadosti nájdete tu.

pošlú uchádzačom vybraným na osobný pohovor e-mailom  pozvánku s uvedeným miestom pohovoru a ostatnými administratívnymi informáciami. Cestovné náklady spojené s účasťou na pohovore hradí ŠP REF.

Krok 4 – Predloženie Potvrdenia o návšteve školy/Potvrdenia o výške školného (na akademický rok 2018-2019)

Žiadatelia zaradení na zoznam „podmienečne schválených žiadostí“ alebo zoznam „čakateľov“ sú povinní v termíne stanovenom v podmienkach programu RMUSP predložiť oficiálne a platné Potvrdenie o návšteve školy ako dôkaz toho, že sú riadne zapísanými študentmi príslušného akademického programu, ktorý je uvedený v ich OAF.

Krok 5 – Dokončenie výberového procesu

Dokončenie výberového procesu
Po realizácii vyššie uvedených krokov sa aktualizuje status všetkých žiadateľov o štipendium zaradených na zoznam „podmienečne schválených žiadostí“ alebo zoznam „čakateľov“ a určí sa konečný zoznam štipendistov v jednotlivých krajinách pre všetky štipendijné programy.

Uchádzači zaradení na zoznam „podmienečne schválených žiadostí“, ktorí do termínu druhej uzávierky v rámci programu splnia všetky požiadavky, sa stávajú štipendistami programu.

 • Uchádzači zaradení do zoznamu „čakateľov“ budú môcť získať štipendium len v prípade, že uchádzači zo zoznamu „podmienečne schválených žiadostí“ nesplnia požiadavky programu v danom termíne; ak takáto situácia nastane, systém ich automaticky nahradí žiadateľom zo zoznamu čakateľov v poradí podľa skóre, ktoré dosiahli.

V. OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VÝBEROVÉHO PROCESU

(choď na Obsah)

Program uchádzačom oznámi výsledky výberového procesu prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorú zadali pri registrácii do OAS, a to dvakrát:

•    Prvý raz po kroku 3 uvedenom vyššie (na prelome júla a augusta), keď žiadatelia dostanú list oznamujúci buď:

o    ich zaradenie na Zoznam podmienečne schválených žiadostí alebo na Zoznam čakateľov a ďalšie pokyny o tom, čo má uchádzač/ka urobiť, aby sa udržal/a v súťaži o štipendium; alebo
o    oficiálne Rozhodnutie o zamietnutí ich žiadosti s dôvodmi pre takéto rozhodnutie

•    Druhý raz po kroku 5 uvedenom vyššie (na prelome októbra a novembra), keď žiadatelia dostanú buď:

o    oficiálne Rozhodnutie o schválení štipendia; alebo
o    Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o štipendium s dôvodmi pre takéto rozhodnutie.

VI. ODVOLACÍ MECHANIZMUS / NÁMIETKY VOČI ROZHODNUTIU

(späť na obsah)

Žiadatelia sa môžu proti výsledkom odvolať do jedného mesiaca od obdržania rozhodnutia o výsledkoch výberového procesu zaslaného programom. Odvolanie / námietky je potrebné zasielať ŠP REF výlučne na e-mailovú adresu REFSP_contestations@romaeducationfund.org 

Odvolania/námietky zaslané na iné e-mailové adresy, než je uvedené vyššie, nebudú brané do úvahy ani uznané. ŠP REF žiada uchádzačov, aby vyššie uvedenú e-mailovú adresu využívali výlučne na podávanie odvolaní/námietok týkajúcich sa výsledkov výberového procesu.
S akýmikoľvek ďalšími otázkami kontaktujte, prosím, príslušného národného koordinátora, avšak len v prípade, ak potrebujete vysvetlenia, ktoré sa v Pokynoch k podávaniu prihlášok neuvádzajú.

ŠP REF roztriedi námietky podľa ich povahy a bude sa nimi zaoberať. V závislosti od povahy námietky sa ŠP REF môže rozhodnúť námietky postúpiť nezávislému právnemu znalcovi/konzultantovi.

VYHLÁSENIE

REF si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie podpory uchádzačom, konanie ktorých je v rozpore s hodnotami, zásadami a cieľmi Rómskeho vzdelávacieho fondu a/alebo ktorí patria k skupinám alebo subjektom s cieľmi a aktivitami v rozpore s  hodnotami, zásadami a cieľmi Rómskeho vzdelávacieho fondu.
 

Vstúpte do systému online prihlášok (OAS)