ROMSKI MEMORIJALNI PROGRAM UNIVERZITETSKIH STIPENDIJA (RMUSP) SMERNICE ZA PRIJAVLJIVANJE

Važno: REF Stipendijski program namenjen je isključivo osobama romske nacionalne pripadnosti!


[English] [Български] [Bosanski] [Čeština[Crnogorski jezik[Gjuha shqipe[Hrvatski] [Magyar] [Македонски] [Română] [Slovenský] [Türkçe] [Srpski]

Važno: REF Stipendijski program namenjen je isključivo osobama romske nacionalne pripadnosti!


[English] [Български] [Bosanski] [Čeština[Crnogorski jezik[Gjuha shqipe[Hrvatski] [Magyar] [Македонски] [Română] [Slovenský] [Türkçe] [Srpski]

Poziv za apliciranje za stipendijski ciklus 2018-2019 je sada otvoren.

 • Rok: 15. maj 2018 za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku Republiku, Mađarsku i Kosovo
 • Rok: 17. maj 2018 za Makedoniju, Crnu Goru, Rumuniju, Srbiju, Slovačku i Tursku

Napomena: pre nego što započnete proces prijavljivanja savetujemo vam da:

•    pažljivo pročitate Smernice za prijavljivanje pre nego što odete na Onlajn prijavni formular (OAF), kako biste u potpunosti razumeli uslove za prijavljivanje, a potom i uspešno popunili vašu prijavu.

OBRAZLOŽENJE FILOZOFIJE PROGRAMA

Osnovni cilj programa stipendiranja Romskog obrazovnog fonda (REF SP) je da doprinese stvaranju kritične mase Roma, diplomaca visokog obrazovanja, samouverenih i ponosnih na svoj romski identitet, akademske i socijalne veštine, opremljenost kompetencijama I veštinama koje omogućavaju da postanu stručnjaci u svojim oblastima, kao da ostanu čvrsto povezani sa romskom zajednicom i podrže njen dalji napredak i uključivanje u šire društvo.

Program stipendiranja Romskog obrazovnog fonda (REF SP) najavljuje otvaranje svog godišnjeg konkursa za Romski memorijalni program univerzitetskih stipendija (RMUSP) za akademsku godinu 2018-2019.

RMUSP nudi stipendije zasnovane na akademskim postignućima za romske studente koji su državljani ili imaju stalni boravak u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Turskoj. Kvalifikovani kandidati moraju biti studenti osnovnih dodiplomskih, master, ili integrisanih studija, ili doktorskih studija na akreditovanim univerzitetima u matičnoj zemlji ili zemlji boravka.

Za svaki ciklus stipendiranja, ukupan broj stipendija RMUSP biva određen u skladu sa raspoloživim sredstavima Programa stipendiranja Romskog obrazovnog fonda. O broju stipendija koje se dodeljuju u svakoj zemlji programa odlučuje se na osnovu broja prijava u prethodnim godinama i postojanjem alternativnih programa stipendija u datoj zemlji.

***

Sadržaj

I. OPŠTE INFORMACIJE

II. KRITERIJUMI ZA PRIJAVLJIVANJE

III. FAZE PRIJAVLJIVANJA

PRVA FAZA – Podnošenje Onlajn prijavnog formulara (OPF)

DRUGA FAZA – PROVERA UPISA

IV. MEHANIZAM ODLUČIVANJA

A. KRITERIJUMI ZA SELEKCIJU

B. PROCES SELEKCIJE

Prvi korak – Provera ispunjenosti uslova za prijavu

Drugi korak – Evaluacija prijave

Treći korak – Intervjui sa kandidatima

Četvrti korak – Podnošenje potvrde o upisu (za akademsku godinu 2018-2019)

Peti korak – Finalizacija procesa selekcije

V. SAOPŠTAVANjE REZULTATA PROCESA SELEKCIJE

VI. ŽALBENI MEHANIZAM / OSPORAVANJE REZULTATA

:::

I. OPŠTE INFORMACIJE

(nazad na sadržaj

 • REF može da podrži podnosioca prijave u okviru RMPUS, tokom najviše 8 godina studija, i to:
  • Tokom osnovnih dodiplomskih (bačelor) studija, u maksimalnom trajanju od 4 godine u integrisanom modelu studiranja, ili najviše 3 godine za studente po Bolonjskom sistemu; ;
  • Tokom master studija, u maksimalnom trajanju od 1 godine u integrisanom ne-Bolonjskom sistemu studiranja, kao i za maksimalno 2 godine u okviru Bolonjskog sistema;
  • Za jednu diploma doktorskih studija, u maksimalnom trajanju od 3 godine i to samo u prve 3 godine doktorskih studija;
 • Iznos osnovne stipendije u okviru RMPUS je 80 evra po akademskom mesecu.
  • U zavisnosti od raspoloživosti sredstava, REF PS može pokriti i deo ili potpune troškove školarine
 • RMUSP ima za cilj da delimično pokrije troškove studiranja, kao što su nabavka udžbenika, troškovi prijave ispita i troškovi života;
 • se dodeljuje pozitivno ocenjenim kandidatima samo za akademsku godinu za koju su konkurisali (npr. akademsku 2018/19); studenti koji su zainteresovani za dobijanje stipendije u više akademskih godina uzastopno moraju da podnesu novu prijavu (OAF) za stipendiju i konkurišu u svakom ciklusu stipendiranja.
 • Proces prijavljivanja za REF-ov Program stipendiranja sprovodi se preko onlajn sistema za prijavljivanje (OAS).

1. REF SP će dati prioritet prirodnim naukama, IT i inženjeringu, interdisciplinarnim naukama, studijama medicine, pravima i pravnim studijama, kao i pedagoškim studijama. U skladu s tim, aplikanti koji pohađaju takve studije dobiće bonus bodove u konkurenciji za stipendiju.

2. U skladu sa filozofijom programa koja se odnosi na stvaranje kritične mase romskih studenata koji će ostati čvrsto povezani sa romskom zajednicom i podržavati njen dalji napredak i integrisanje u šire društvo, REF SP je od 2017. uveo novi element u tamičenje za dodelu stipendija – volonterske aktivnosti u korist roksih zajednica.

Konflikt interesa
Kandidati koji su zaposleni (fiksne pozicije) u Fondaciji za otovreno drusšto (FOD), ili u nacionalnom predstavništvu Mreže Soroš fondacije (MSF), kao i u Romskom obrazovnom fondu, nisu podobni za REF stipendiju.

Važno: u situaciji neuspeha kandidata da odmah obavesti svoju nacionalnu koordinatorku o činjenici da ima koristi od takvih alternativnih stipendija, dovešće do diskvalifikacije tog  aplikanata iz daljeg razmatranja za REF program stipendiranja.

KOMUNIKACIJA

Kako bismo osigurali da Stpendijski program može pravilno i nesmetano da komunicira sa aplikantima i korisnicima, u odnosu na sve zahteve i informacije u vezi sa podnesenom aplikacijom, ili akademskim statusom korisnika, aplikanti moraju da:

 • Koriste aktivan i lični e-mail nalog sa pouzdanih e-mail servis provajdera (Gmail, Yahoo), koje proveravaju redovno za bilo koja REF SP saopštenja

II. KRITERIJUMI ZA PRIJAVLJIVANJE

(nazad na sadržaj)

Kako bi zadovoljili kriterijume za stipendije u okviru RMUSP, kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Da se javno izjašnjavaju kao Romi;
 2. Da su trenutno studenti, ili će biti studenti osnovnih dodiplomskih, master ili doktorskih studija na akreditovanom univerzitetu u svojoj zemlji ili zemlji boravka, tokom akademske godine 2018/19;
  •     Matična zemlja ili zemlja boravka mora biti jedna od zemalja uključenih u RMUSP: Albanija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Češka, Mađarska, Kosovo, Crna Gora, Makedonija, Rumunija, Slovačka, Turska i Srbija;
 3. Studenti studija na daljinu ne ispunjavaju uslove za stipendiranje u okviru REF-ovog Programa stipendiranja;

  – BA vanredni studenti ne ispunjava uslove za stipendiranje nin pod jednom REF SP šemom.

  – Vanredni studenti su prihvatjivi samo na master ili doktorskim studijama.

 4. REF SP ponovni aplikanti koji su u situaciji da ponavljaju godinu (student koji su dobili REF stipendiju u prošloj akademskoj godini I apliciraju da obnove svoju stipendiju, za istu godinu studija), nisu prihvatljivi za takmičenje za stipendiju;
 5. REF SP smatra prihvatljivim samo prijave za stipendiranje studija koje imaju logičan akademski sled.

   Primer: ukoliko je kandidat stekao zvanje mastera, predloženi nivo studija prilikom konkurisanja za stipendiju bi trebao da bude naredni nivo studija, u ovom slučaju – doktorske studije. Još jedan primer neispunjavanja uslova bio bi ukoliko se osoba sa završenim doktorskim studijama prijavljuje za master ili osnovne studije, ili ukoliko bi se osoba koja već poseduje master prijavila za drugi master, ili osnovne studije.

 6. REF SP prihvata samo one prijave gde se traži stipendija za studije u konvencionalnom trajanju studijskog programa (npr. ako student pohađa osnovne dodiplomske studije koje traju 3 godine, a zatraži  stipendiju za 4. godinu – usled produžetka studija – čak iako univerzitet to dozvoljava, takva prijava neće biti uzeta u razmatranje).
 7. Period tokom kojeg univerziteti dozvoljavaju studentima da pripreme svoje završene radove (i tokom koga nije obavezno prisustvo učenika na seminarima/kolokvijima, predavanjima, obaveznoj praksi ili ispitima) ne podleže uslovima za stipendijsku podršku.
 8. U razmatranje se uzimaju samo Onlajn aplikacioni formulari (OAF) koji su na vreme dostavljene, potpune i u skladu sa svim zahtevima.

Važno: Prijave koje ne ispunjavaju ove kriterijume neće biti uzete u dalje razmatranje. Studenti čije prijave ne ispunjavaju kriterijume biće obavešteni od strane REF-ov Programa stipendiranja nakon završetka procesa provere ispunjavanja kriterijuma.

VAŽNO

 • Transfer sa jednog univerziteta/fakulteta/oblasti studija na drugi, po stepenu, dozvoljen je samo jednom od strane programa.
 • Bilo koja vrsta promene, kako je gore opisano, mora biti navedeno Nacionaloj koordinatorki, idealno pre nego što dođe do transfera.
 • Studenti mogu da se prijave za različite šema REF stipendija istovremeno, ako ispunjavaju uslove prema kriterijuma za svaku šemu. Na kraju procesa selekcije, ako su prihvaćeni na više od jedne REF šeme stipendija, zainteresovani podnosioci prijave imaće obavezu da izaberu samo jednu stipendiju i formalno putem i-mejla obaveste svoju Nacionalnu koordinatorkua o svojoj odluci.

III. FAZE PRIJAVLJIVANJA

(nazad na sadržaj)

Kako bi njihove prijave bile uzete u razmatranje za stipendijsku podršku u akademskoj 2018-2019 podnosioci prijava moraju ispoštovati rokove programa za Prvu fazu – Podnošenje Onlajn prijavnog formulara (OPF) za datu zemlju i šemu stipendiranja (gde je to neophodno), i Drugu fazu – podnošenje potvrde o upisu , kao i Potvrde o visini školarine (kada je to neophodno), kao što je detaljno opisano u nastavku. 

PRVA FAZA – Podnošenje Onlajn prijavnog formulara (OPF)

 • Rok za prijavljivanje za RMPUS za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku i Kosovo: 15. maj 2018.
 • Rok za prijavljivanje za RMPUS za Makedoniju, Crnu Goru, Rumuniju, Srbiju, Slovačku i Tursku: 17. maj 2018

:::

Važno: Obaveza kandidata je da ispuni i ispratiti sledeće korake u njihovom logičnom redosledu.

→ KORAK 1: potpune (ili dopunjene) Lične informacije

→ KORAK 2: potpuno (ili dopunjeno) Istraživanje

→ KORAK 3: Pristup listi aplikacija, izaberite željenu šemu stipendiranja, popunite dokumenta i podnesite prijavu.

(OAF) može se podneti samo ako je u potpunosti popunjen, i samo ukoliko su Korak 1 i Korak 2 u potpunosti kompletirani.

Napomena: Studenti koji obnavljaju svoje aplikacije takođe treba da obrate pažnju na obe sekcije  isprave/modifikuju infomracije po potrebi da bi one tačno odražavale njihov trenutni status. 

Kompletiran i usklađen Online aplkacioni formular (OAF) sadrži:

1. Pisane radove (OAF strana 3)

   1.1 Pismeni zadatak o Akademskim ciljevimaIzjava o nameri koja se temelji na akademskim dostignućima i izražava akademske ciljeve prijave, pokazuje predanost i motivaciju za studiranje na datom studijskom programu;

   1.2 Kompletan Esej o romskim pitanjima, u skladu sa uputstvima navedenim u OAF.

AKADEMSKO NEPOŠTENJE (plagijarizam i samoplagijarizam)
REF PS primenjuje specifične kriterijume u rešavanju ovog pitanja. Svi detalji se mogu videti pristupom na ovaj  link.

2. Dokumenti koji se prilažu/aplouduju u REF PS onlajn sistem prijavljivanja

* Molimo vas da priložite kvalitetno skenirana dokumenta, u boji, kako bi se osiguralo da sve informacije budu jasno čitljive (nejasni i nečitki dokumenti neće biti razmatrani).
*Maksimalna veličina svakog pojedinačnog dokumenta ne sme da pređe 5 MB

   2.1 Lična karta/pasoš, skeniran sa obe strane;

   2.2 Zvanični prepis akademskih ocena kako je ovde navedeno;

   2.3 Pismo preporuke (PP)  (kao što je navedeno ovde)  

– Važno: Obavezno je da najmanje jedno pismo preporuke bude izdato od strane pravno registrovane romske organizacije/fondacije u dotičnoj zemlji.

   2.4 Aktivnosti/volonterska podrška vezana za Rome – relevantna dokumenta

Bilo kakav dokaz postojanja (dokumenta, fotografije, linkovi za video materijal, postovi na društvenim mrežama, novinski članci, radovi) volonterskih aktivnosti koje podržavaju neku romsku zajednicu.

DRUGA FAZA – PROVERA UPISA 

Rok: jesen 2018
Datum za zemlju biće saopšten od strane REF PS samo za kandidate koji će ostati u konkurenciji za drugu fazu.
Zvanična potvrda o za upisu/ uverenje o plaćanju školarine – mora biti skenirana i uneta kao prilog uz OAF i mora da ispuni sve uslove kao što je navedeno ovde.

IV. MEHANIZAM ODLUČIVANjA

Mehanizam odlučivanja na osnovu specifičnih kriterijuma za selekciju i proces izbora dat je nastavku:

A. KRITERIJUMI ZA SELEKCIJU  

(idi na sadržaj)

Kriterijumi za selekciju REF šema stipendija uzima u obzir validnost i kvalitet informacija i dostavljenih dokumenata. Kako bi povećali svoje šanse, podnosioci prijave moraju nastojati da u potpunosti i u skladu sa kriterijumima za selekciju dostave konkurentnu prijavu, adekvatne i relevantne materijale i informacije.

REF PS koristi posebnu terminologiju kako bi se napravila razlika između kategorija podnosioca prijava, prema kojim variraju i kriterijumi evaluacije.

Lista kriterijuma i težina svakog kriterijuma za konačni proračun rezultata evaluacije naveden je navedena ovde.

Kategorije podnosilaca prijava:

(1). Kandidati koji obnavljaju svoju prijavu – studenti koji su dobili REF stipendiju u prethodnoj akademskoj godini/godinama i prijavljuju se da obnove svoju stipendiju za isti akademski nivo (osnovne dodiplomske studije, master, doktorat);

(2). Novi kandidati, podeljeni u naredne dve podkategorije:

(2a). Budući brucoši koji će aplicirati – oni koji će da studiraju na prvoj godini određenog akademskog nivoa (tj 1. godina bačelor studija, 1. godina master studija, 1. godina doktorskih studja).

– Studenti koji su dobili REF stipendiju za niži akademski stepen i prijavljuju se za REF stipendiju za više akademsko zvanje su u ovoj kategoriji (primer: bivši korisnik REF PS sa stepenom bačelora se prijavljuje za 1. godinu mastera).

(2b). Kandidati koji nisu budući brucoši ili studenti prve godine – oni koji će da studiraju 2. godinu i dalje, a nisu dobili REF stipendiju ranije za isti akademski nivo.

B. PROCES SELEKCIJE

Prvi korak – Provera ispunjenosti uslova za prijavu

Tehnička provera usklađenosti prijava sa kriterijumom ispunjenosti uslova za prijavu za Program.

Ovaj korak sprovode nacionalni koordinatori REF SP.

Drugi korak – Evaluacija prijave

Evaluacija se vrši od strane članova REF-ovog PS nacionalnog odbora za selekciju (NOS) u zemljama programa. Nacionalni odbori za selekciju broje tri do pet članova, predstavnika civilnog društva i naučnih radnika, građana država članica programa. Članovi NOS-a nezavisno razmatraju podnete onlajn prijave, jednu po jednu, i dodeljuju ocene za svaku prijavu prema unapred utvrđenom skupu kriterijuma za ocenjivanje.
Konačna ocena za prijavu proističe iz proseka ocena članova NOS. Sistem rangira sve prijave na osnovu njihovih konačnih ocena, u opadajućem redosledu, od najviše do najniže. Na osnovu sistema rangiranja i pozicije podnosioca prijave koju zauzima na listi, isti ili ulaze u uži izbor (na lisu uslovno prihvaćenih, ili na listu čekanja), ili bivaju odbijeni.

Treći korak – Intervjui sa kandidatima

Budući brucoši i studenti prvih godine koji će aplicirati (npr. 1. godina dodiplomskih osnovnih studija, 1. godina master, i 1. godina doktorskih studija u akademskoj godini 2018-2019) mogu biti pozvani da učestvuju u intervjuu sa članovima Nacionalnog odbora za selekciju. U takvoj situaciji, intervju postaje obavezan. U najvećim zemljama koje program pokriva, spisak kandidata koji će biti intervjuisani biće određen od strane REF PS pomoću kompjuterske nasumične selekcije 60 kandidata. Brucoši koji ne uđu u slučajan izbor za razgovor, biće procenjeni prema kriterijumima za ocenjivanje po 2b kategoriji za studente.

Napomena: Oni kandidati koji budu pozvani da prisustvuju intervjuu i ne postupe u skladu sa zahtevom, biće diskvalifikovani iz daljeg razmatranja za stipendiju.

Nakon što su intervjui sprovedeni i dodeljene ocene u sistemu, vrši se ažuriranje rang-liste kandidata i klasifikacija kandidata u “listu uslovno prihvaćeih” i “listu čekanja”.

Poziv za intervju, kao i obaveštenje o mestu, biće poslati zainteresovanim aplikantima putem i-mejla od strane Nacionalnog koordinatora programa. Troškovi prevoza do mesta na kojem će biti obavljen  razgovoru biće pokriveni od strane REF PS.

Četvrti korak – Podnošenje potvrde o upisu  (za akademsku godinu 2017-2018)

Podnosioci prijave sa liste “uslovno prihvaćenih” kandidata i kandidata sa “liste čekanja”, biće u obavezi da u predviđenom roku Programa podnesu zvaničnu i važeću potvrdu o upisu dokazujući da su upisani na odgovarajući akademski program.

Peti korak – Finalizacija procesa selekcije

Nakon završetka navedenih koraka, sistem se ažurira sa konačnim statusom svakog podnosioca prijave sa liste “uslovno prihvaćenih” kandidata i kandidata sa “liste čekanja”, i tako se formira konačna lista korisnika stipendije, po zemlji i po šemi stipendije.

Kandidati koji su rangirani u okviru kategorije „uslovno prihvaćenih“ a koji su ispunili uslove za drugi rok programa, postaju korisnici programa.

 • Kandidati rangirani u okviru kategorije “lista čekanja” mogu biti razmatrani za stipendiju, sao u slučaju da kada aplikanti sa liste “uslovno prihvaćenih” ne ispunjavaju uslove; u takvoj situaciji, sistem ih automatski zamenjuje  sa kandidatima sa “liste čekanja”, na osnovu rezultata.

V. SAOPŠTAVANJE REZULTATA PROCESA SELEKCIJE

(nazad na sadržaj)

Program saopštava rezultate procesa selekcije podnosiocima prijave putem i-mejl adrese preko koje su registrovani na svoje OPF naloge, u dva navrata:

 • Prvi, nakon trećeg koraka kako je već pomenuto (kraj jula-avgust), kada će podnosioci prijave dobiti informaciju
  • da su ili uslovno prihvaćeni ili da su na listi čekanja u kome se nalaze instrukcije za dalje korake koje treba preduzeti od strane podnosioca kako bi ostao u konkurenciji
  • ili službenu Odbijenicu sa navedenim razlozima za odbijanje;
 • Drugi, nakon petog koraka gore pomenutog (krajem oktobra-novembar), kada će podnosioci prijave dobiti:
  • zvanično Obaveštenje; ili
  • Odbijenicu sa navedenim razlozima za odbijanje

VI. ŽALBENI MEHANIZAM / OSPORAVANJE REZULTATA

(nazad na sadržaj)

Podnosioci prijave mogu osporiti rezultate konkursa za stipendiranje u roku od jednog meseca od momenta prijema obaveštenja od programa. Žalbe/osporavanja treba poslati na REF SP, isključivo na ovu i-mejl adresu: REFSP_contestations@romaeducationfund.org 

Osporavanja rezultata poslata na druge i-mejl adrese osim ove navedene neće biti razmatrana ili priznata. Osim toga, REF SP traži od kandidata da koriste ovu i-mejl adresu samo za žalbe u vezi sa ishodom procesa selekcije.

Za sva ostala pitanja obratite se Nacionalnoj koordinatorki, i to samo u slučaju ukoliko su vam neophodna pojašnjenja koja se ne nalaze u Smernicama za prijavljivanje.

REF PS kategoriše osporavanja i rešava ih u posebnom postupku. U zavisnosti od prirode žalbi REF SP može odlučiti da ih prosledi nezavisnom pravnom savetniku/ konsultatntu.

UPOZORENJE

REF zadržava pravo da odbije pružanje podrške svim podnosiocima zahteva čije ponašanje i/ili pripadnosti grupi ili subjektima čiji ciljevi i aktivnosti nisu u skladu sa vrednostima i principima koje promoviše Romski obrazovni fond, kao i ciljevima njegovog rada i delovanja.


Pristupite sistemu onlajn prijavljivanja