RÓMSKY VZDELÁVACÍ FOND

RÓMSKY VZDELÁVACÍ FOND

CIELE RVF

Cieľom RVF je prispieť k zmenšeniu rozdielov vo vzdelávacích výsledkoch Rómov a Nerómov prostredníctvom programov a krokov, ktoré podporujú kvalitné vzdelávanie Rómov, vrátane zbližovania vzdelávacích systémov. Hlavným cieľom Rómskeho vzdelávacieho fondu je podporovať rozvoj a implementáciu vzdelávacích politík, ktoré prispievajú k včleňovaniu Rómov do vzdelávacích systémov.

AKTIVITY RVF

RÓMSKY VZDELÁVACÍ FOND

CIELE RVF

Cieľom RVF je prispieť k zmenšeniu rozdielov vo vzdelávacích výsledkoch Rómov a Nerómov prostredníctvom programov a krokov, ktoré podporujú kvalitné vzdelávanie Rómov, vrátane zbližovania vzdelávacích systémov. Hlavným cieľom Rómskeho vzdelávacieho fondu je podporovať rozvoj a implementáciu vzdelávacích politík, ktoré prispievajú k včleňovaniu Rómov do vzdelávacích systémov.

AKTIVITY RVF

Rómsky vzdelávací fond operuje v štyroch základných oblastiach:
– RVF zabezpečuje financovanie projektov, ktoré sú v súlade s cieľmi a princípmi RVF, a ktoré sú schválené Radou  RVF. Typológia grantov zahŕňa zlepšený prístup rómskych detí do predškolských zariadení, zlepšovanie výučovacích metód a zvyšovanie kapacity školského personálu v  multikultúrnom prostredí, zvyšovanie motivácie rómskej komunity a jej participáciu na vzdelávacom systéme, posilnenie podpory Rómov po skončení štúdia, posilnenie vzdelávania dospelých, redukovanie ekonomických a administratívnych bariér pre prístup Rómov na všetky stupne vzdelávania a zapracovanie rómskej kultúry a jazyka do učebných osnov.
– politika RVF a technická podpora sa skladá zo štúdií, strategického rozvoja, vzdelávacích aktivít a poradenských služieb, ktoré podporujú celkové ciele RVF prostredníctvom finančnej podpory projektov a programov zo strany RVF, ktoré spĺňajú tieto ciele a vytvárajú priestor na dialóg s vládami krajín a občianskou spoločnosťou v otázkach reformy vzdelávania a inklúzie Rómov.
– komunikácia a obhajoba zo strany RVF sa sústreďuje na reformy politík vytváraním politík  a programov. Tieto aktivity zahŕňajú fundované a spoľahlivé informácie v otázkach rómskeho vzdelávania spolu s hodnotením dôsledku súčasných reforiem a aktivít ako vlád tak aj občianskej spoločnosti. Taktiež zabezpečuje platformu na diskusiu, ktorá zabezpečí, že názory rôznych strán sú brané do úvahy. Táto výmena informácií a skúseností medzi viacerými účastníkmi rómskeho vzdelávania zabezpečuje, že energia nie je mrhaná zbytočne, a že zdieľané skúsenosti vytvárajú spoločné povedomie.
– širokospektrálny štipendijný program (the Roma Memorial University Scholarship Fund) je z hľadiska oceňovania dosiahnutých výsledkov otvorenou súťažou pre rómskych študentov. Je financovaný prostredníctvom RVF a zabezpečuje granty približne pre 700 študentov vysokých škôl a univerzít každý rok. Prioritnými oblasťami podpory sú: právo, humanitné vedy (verejná správa, žurnalistika, politológia, sociológia, pedagogika a história). Študenti získájú podporu na základe dostupných zdrojov.
V súlade s našim záväzkom k prehľadnosti sú aktivity Rómskeho vzdelávacieho fondu definované v podrobných operačných stanovách. Akákoľvek úprava týchto stanov musí byť schválená Radou Rómskeho vzdelávacieho fondu. Stanovy sa týkajú zamestnancov RVF, ale tiež Rady RVF, všetkých  partnerov RVF a príjemcov grantov. V dodatku stanov sa nachádzajú vzory rôznych správ a formuláre.
Vzhľadom k jeho záväzku rovných šancí pre Rómov je Rómsky vzdelávací fond spravovaný z väčšej časti Rómami, ktorí tvoria dve tretiny celkového počtu zamestnancov a konzultantov RVF.

AKO A PREČO BOL RVF ZRIADENÝ

V júli 2003 sa v Budapešti konala prvá regionálna konferencia na najvyššej úrovni pod názvom: „Rómovia v expandujúcej Európe: Výzvy do budúcnosti“. Účastníckymi krajinami boli Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Macedónia, Rumunsko, Srbsko a Čierna hora a Slovenská republika. Konferencia bola spolufinancovaná Svetovou bankou, Open Society Institute (OSI), Európskou komisiou, UNDP, Radou Európskej rozvojovej banky a vládami Maďarska, Fínska a Švédska. Konferencia sa uzniesla na
 
(a) založení Dekády Rómskej inklúzie 2005 – 2015, počas ktorej by sa krajiny mali sústrediť na zníženie rozdielov v kľúčových výsledkoch ekonomického a ľudského rozvoja; a
(b) založení medzinárodného Rómskeho vzdelávacieho fondu.
Na konferencii sa Svetová banka zaviazala zabezpečiť technické aktivity potrebné pre založenie Vzdelávacieho fondu v horizonte jedného roku po konzultácii s medzinárodnými organizáciami a donormi, Rómami a inými účastnými stranami. Na základe technickej práce bola v decembri 2004 organizovaná konferencia v Paríži, ktorá potvrdila založenie fondu.
Na obdobie rokov 2005 až 2015 bolo RVF pridelených približne 34 miliónov euro od ôsmich bilaterálnych donorov (Kanada, Grécko, Írsko, Holandsko, Slovinsko, švédsko, švajčiarsko a Veľká Británia), súkromných nadácií a multilaterálnych agentúr (CEB a WB).
12. mája 2005 bol Rómsky vzdelávací fond zaregistrovaný ako švajčiarska nadácia a začal operovať vo svojej kancelárii v Budapešti. 17. februára 2006 bol Rómsky vzdelávací fond zaregistrovaný tiež ako maďarská nadácia. RVF, ktorého najvyšším predstaviteľom je Róm, má svoju samostatnú Správnu Radu zloženú z predstaviteľov medzinárodných organizácií, verejných inštitúcií, profesorov a mimovládnych organizácií.