Výzva pre rómske žiačky – štúdium na strednej pedagogickej škole

Nadácia Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap (ďalej “REF”) vyhlasuje nové kolo štipendijného programu zameraného na podporu rómskych študentiek stredných pedagogických škôl na Slovensku.

Nadácia Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap (ďalej “REF”) vyhlasuje nové kolo štipendijného programu zameraného na podporu rómskych študentiek stredných pedagogických škôl na Slovensku.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych učiteliek v materských školách na Slovensku. Program predpokladá, že  zvýšený počet rómskych učiteliek v škôlkach bude mať vplyv na  zvýšený počet rómskych detí v škôlkach, čo sa odrazí na ich lepšej príprave na vstup do základnej školy.

Projekt podporí rómske dievčatá, ktorým poskytne: mentoring počas štúdia na strednej škole, pokrytie nákladov nevyhnutných na štúdium na strednej škole (cestovné, stravné, ubytovacie náklady, školné), finančnú podporu/štipendium v 3. a 4. ročníku, pomoc pri sprostredkovaní povinnej praxe, pomoc pri hľadaní zamestnania v regiónoch s vysokou koncentráciou Rómov, asistenciu pri prijímacích pohovoroch na vysoké školy a štipendium počas bakalárskeho štúdia v odbore Predškolská a elementárna pedagogika resp. predprimárne vzdelávanie

Ak sa chcete zapojiť do programu, kliknite sem.

Prihlasovací proces

Do 15. novembra 2017 pošle študentka prihlášku s povinnými prílohami: potvrdenie o návšteve školy vystavného strednou pedagogickou školou, potvrdenie o príjmoch rodiny, vysvedčenia za 6. – 9. ročník ZŠ.

V prípade, že máte záujem sa do programu zapojiť,  prosím, vyžiadané doklady pošlite na doleuvedenú adresu.

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí: 15. 11. 2017

Adresa na zasielanie prihlášok

Nadácia Rómsky vzdelávací fond – org. zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap
Levočská 4
Prešov 080 01
Slovakia

Kontaktná osoba

Mgr. Viktor Teru
Ing. Stanislava Dzuriková
E-mail: vteru@romaeducationfund.org, sdzurikova@romaeducationfund.org
Tel. kontakt: 051/775 4114, Mobil: 0944 251 841