Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov

Štipendijná podpora pre mladých dospelých Rómov vo veku od 18 do 28 rokov

Nadácia Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o podporu v programe Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov.

Roma Education Fund realizuje projekt s názvom Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov od apríla 2018. Celková doba realizácie projektu je 5 rokov, obdobie trvá od 1. apríla 2018 do 31. decembra 2022, t. z. zahŕňa 4 školské roky. Projekt sa realizuje v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

V akademickom roku 2019/2020 bude poskytnutá podpora 25 mladým rómskym študentom externeho štúdia z Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja, ktorí študujú odbory aktuálne žiadané na trhu práce. Zámerom REF je prostredníctvom realizácie projektu zvýšiť počet Rómov s dosiahnutým stredným odborným vzdelaním, ktorí nadobudnú potrebné vedomosti a zručnosti na úspešné uplatnenie sa na trhu práce.

Kritériá výberu:

–          rómsky pôvod uchádzača

–          vek od 18 do 28 rokov

–          študent denného alebo externého štúdia strednej školy v školskom roku 2019/2020 v odbore, ktorý aktuálne vyžaduje trh práce

–          nezamestnaný

–          trvalý pobyt v rámci Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja

–          uprednostnení budú uchádzači s neukončeným stredoškolským vzdelaním a rodičia detí zapojených do programu Predškolskej prípravy Rómskeho vzdelávacieho fondu

V prípade, že prihlášku predloží uchádzač starší ako 28 rokov, uprednostnení budú uchádzači splňajúci vekový limit uvedený v tejto výzve.

Druh podpory:

–   štipendium

–   školné

–   podpora počas štúdia

–   tréning zameraný na získanie osobnostných zručností (soft-skills)

–   pomoc pri hľadaní zamestnania

Termín uzávierky: 27. septembra 2019

Podávanie prihlášok:

Žiadateľom o poskytnutie štipendia je mladý dospelý, ktorý k žiadosti doloží:

  • – kópiu občianskeho preukazu
  • – doklad o najvyššom získanom vzdelaní (vysvedčenie, vyúčný list, maturitné vysvedčenie a pod.)
  • – potvrdenie o návšteve školy
  • – potvrdenie o návšteve materskej školy dieťaťa
  • – potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Referencie, potvrdenia, fotky atď. potvrdzujúce aktivitu študenta v školskej/mimoškolskej činnosti, talent študenta resp. vynikanie v určitej oblasti zvýšia šance študenta na získanie štipendia.

Neúplné žiadosti a žiadosti zaslané po termíne uzávierky budú vyradené! Pri žiadostiach zasielaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.

Kontakt a adresa pre zasielanie žiadostí:

Nadácia Rómsky vzdelávací fond

Levočská 4

080 01 Prešov

Viac informácií môžete získať na dole uvedenom tel. čísle, prípadne prostredníctvom e-mailu.

Mgr. Andrej Belák

E-mail: andrej.belak@romaeducationfund.org

Tel.: 051 775 4114, 0910 354 114

Web: www.romaeducationfund.org

Prihlášku do programu nájdete tu