Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov

Štipendijná podpora pre rómskych študentov stredných odborných škôl

Nadácia Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o podporu v programe Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov.

Roma Education Fund realizuje projekt s názvom Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov od apríla 2018. Celková doba realizácie projektu je 5 rokov, obdobie trvá od 1. apríla 2018 do 31. decembra 2022, t. z. zahŕňa 4 školské roky. Projekt sa realizuje v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

V akademickom roku 2019/2020 bude poskytnutá podpora 50 rómskym študentomdenného štúdia stredných odborných škôl z Prešovského, Košického kraja a Banskobystrického kraja, ktorí študujú odbory aktuáne vyžadované trhom práce. Zámerom REF je prostredníctvom realizácie projektu zvýšiť počet Rómov s dosiahnutým stredným odborným vzdelaním, ktorí nadobudnú potrebné zručnosti na úspešné uplatnenie sa na trhu práce.

Kritériá výberu:

–          hlásiť sa k rómskej národnosti

–          vek od 14 do 18 rokov

–          štúdium na strednej odbornej škole s maturitou

–          štúdium odboru, ktorý aktuálne vyžaduje trh práce

–          maximálny priemer známok do 2,5

–          trvalý pobyt v rámci Košického, Prešovského kraja a Banskobystrického kraja

Druh podpory:

–   štipendium

–   mentoring a tútoring (doučovanie)

–   tréning zameraný na získanie osobnostných zručností (soft-skills)

–   pomoc pri hľadaní zamestnania

Termín uzávierky: 20. septembra 2019

Podávanie prihlášok:

Žiadateľom o poskytnutie štipendia je študent/ka resp. zákonný zástupca študenta/ky. Študent/ka k žiadosti doloží potvrdenie o návšteve školy, kópiu vysvedčenia za školský rok 2017/2018 an 2018/2019, potvrdenia o príjme rodiny, prípadne materiály potvrdzujúce jeho mimoškolské aktivity.

Žiadosť o štipendium musí obsahovať:

  • Kompletne vyplnená online prihláška s dotazníkom, ktoré nájdete tu:

Prihláška:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=es0yC95Wgky17Z5F4K_SIzhl8eq8WrpGucxmka79oqZUNTZaWFYxN09ZVVBMUEg3STExWlNEOUs3Ri4u

Dotazník: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=es0yC95Wgky17Z5F4K_SIzhl8eq8WrpGucxmka79oqZUMFJRTVEwSVdZMkxLTlFHWk80S0xJWTZMSS4u

  • Kópiu vysvedčenia za šk. rok 2017/2018 a 2018/2019
  • Potvrdenie o návšteve školy
  • Úradne potvrdený príjem rodiny žiaka a členov rodiny žijúcich v spoločnej domácnosti /k dátumu žiadosti/

Referencie, potvrdenia, fotky atď. potvrdzujúce aktivitu študenta v školskej/mimoškolskej činnosti, talent študenta resp. vynikanie v určitej oblasti zvýšia šance študenta na získanie štipendia.

Upozorňujeme žiadateľov o štipendium, že zaslané prihlášky bez vyplneného dotazníka budú považované za neúplnú žiadosť! Neúplné prihlášky a dotazníky, resp. prihlášky a dotazníky zaslané po termíne uzávierky budú vyradené! 

Viac informácií môžete získať na dole uvedenom tel. čísle, prípadne prostredníctvom e-mailu.

Mgr. Andrej Belak

E-mail: andrej.belak@romaeducationfund.org

Tel.: 051 775 4114, 0910 354 114

Web: www.romaeducationfund.org

Facebook: https://www.facebook.com/refslovakia/?modal=admin_todo_tour

Výzva TVET 2019-2020