[Pracovná pozícia] Koordinátor programu s názvom Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov podporeného z prostriedkov VELUX Foundations

Poslaním Fondu je napomáhať eliminácii rozdielov vo vzdelanostnej úrovni Rómov a Nerómov. Na dosiahnutie tohoto cieľa REF podporuje rozvoj a implementáciu vzdelávacích politík a programov, ktoré zabezpečujú kvalitné vzdelávanie Rómov prostredníctvom štipendií, grantov a advokačných aktivít. Mezdi ciele REF patrí:

Poslaním Fondu je napomáhať eliminácii rozdielov vo vzdelanostnej úrovni Rómov a Nerómov. Na dosiahnutie tohoto cieľa REF podporuje rozvoj a implementáciu vzdelávacích politík a programov, ktoré zabezpečujú kvalitné vzdelávanie Rómov prostredníctvom štipendií, grantov a advokačných aktivít. Mezdi ciele REF patrí:

 • Zlepšovanie prístupu rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom veku.
 • Zlepšovanie školských výsledkov rómskych detí vo veku od 6 do 14 rokov.
 • Zlepšovanie akademického prospechu rómskych študentov a zvyšovanie počtu rómskych študentov s ukončeným stredoškoským vzdelaním.
 • Zvyšovanie počtu absolventov vysokých škôl a posilňovanie identity rómskych vysokoškolákov.
 • Podpora zamestnateľnosti rómskej mládeže a dospelých prostredníctvom programov, ktoré im dávajú druhú šancu na vzdelanie, či na odborné zaškolenie.     

Roma Education Fund realizuje aktivity v úzkej spolupráci so svojimi partnermi v 16 krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy.  

V roku 2018 REF začína s implementáciou projektu, ktorý je podporený VELUX Foundations s názvom “Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov”. Cieľom projektu je zvýšiť počet Rómov s dosiahnutým aspoň stredným odborným vzdelaním, ktorí budú mať všetky požadované tzv. mäkké zručnosti, a ktorí úspešne vstúpia na trh práce. Projekt sa realizuje v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

Svoje ciele projekt naplní tým, že uľahčí prístup mladých Rómov k strednému odbornému vzdelaniu. Projekt očakáva, že príjemcovia podpory začnú štúdium na stredných odborných školách, získajú potrebné sebavedomie a zručnosti, štúdium úspečne ukončia a uplatnia sa na trhu práce. Aktivity projektu budú zamerané na poskytnutie podpory rómskym študentom na stredných odborných školách  a podpory mladých dospelých, rodičov detí, ktoré sú zapojené do predškolských programov REF.   

Aktivity budú zamerané na akademický a profesionálny rozvoj študentov, budovanie vzťahov so zamestnávateľmi, budovanie centier na podporu zamestnateľnosti Rómov, prieskumy potrieb študentov a mladých dospelých po ukončení štúdia.   

Popis pracovnej pozície

Koordinátor programu bude vykonávať prácu v úzkej spolupráci a pod dohľadom projektového manažéra, ktorý pracuje v kancelárii REF v Budapešti.

Hlavná zodpovednosť

Úlohy:

 • Vypracovať, plánovať a organizovať projektové aktivity;
 • Pravidelné zasielať správy projektovému manažérovi;
 • Aktualizovať priebežne projektovú databázu;
 • Sledovať vývoj a zmeny v oblasti vzdelávania a zamestnanosti;
 • Realizovať facilitáciu, priebežné sledovanie a hodnotenie realizácie projektu na Slovensku;
 • Vykonávať návštevy a kontroly týkajúce sa realizácie projektu;
 • Zabezpečiť pravidelné zasielanie správ zo stany príjemcov podpory vyplývajúce zo zmluvných podmienok;
 • Komunikovať s príjemcami podpory a ostatnými partnermi projektu a zúčastňovať sa stretnutí súvisiacich s projektom resp. obsahom projektu;
 • Vykonávať úlohy na požiadanie REF vrátane spolupráce na iných programoch REF;
 • Vytvárať a rozvíjať strategické partnerstvá so vzdelávacími inštitúciami, pracovnými agentúrami a inými relevantnými inštitúciami, partnermi a mimovládnymi organizáciami;
 • Vykonávať iné pridelené pracovné úlohy;

Iné:

 • Časté cestovanie v rámci Slovenska, príležitostne aj do zahraničia;

Vzdelanie/Skúsenosti

 • Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa; vyššie vzdelanie vítané;
 • 2- 3 ročné relevantné skúsenosti/tréning, alebo kombinácia vzdelania a skúseností;
 • Nevyhnutné skúsenosti s prácou v mimovládnej organizácii;
 • Skúsenosti a ochota pracovať v multikultúrnom prostredí; 
 • Skúsenosti s prácou s Project monitoring and evaluation tools (M&E) je výhodou;
 • Skúsenosti s prácou v oblasti zamestnávania, podnikateľskom prostredí a HR sú výhodou.

Požadované zručnosti

 • Pracovať efektívne v rýchlo meniacom sa prostredí, schopnosť priebežne riešiť problémy, dodržiavať stanovené termíny s dôrazom na detaily, realizovať aktivity v súlade s rozpočtom; monitornig, evalvácia, zasielanie správ;
 • Byť platným členom tímu a tiež byť schopný pracovať samostatne, vysoká motivácia, schopnosť stanoviť si a napĺňať ciele;
 • Prehľad v oblasti vzdelávania a inklúzie Rómov do vzdelávacieho systému;
 • Prehľad o kľúčových inštitúciách a organizáciách pracujúcich v oblasti vzdelávania;
 • Veľmi dobrá znalosť slovenského a anglického jazyka (slovom aj písmom); 
 • Znalosť rómčiny je výhodou;
 • Vynikajúce organizačné, analytické, komunikačné a interpersonálne zručnosti;
 • Schopnosť počúvať, cit pre kultúrne komunikačné rozdiely;
 • Znalosť práce s počítačom;
 • Príjemné, diplomatické vystupovanie v rámci organizácie aj navonok;
 • Vodičný preukaz je výhodou.  

Nástup do zamestnania: ihneď

Koniec projektu: december 2022

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Ponúkaná mzda: 900 Eur

Miesto výkonu práce: Slovensko

Informácie pre uchádzača/ku: Prosím, pošlite motivačný list a Váš profesný životopis spolu s dvoma odporúčaniami na adresu Stanislava Dzuríková sdzurikova@romaeducationfund.org, a Milena Babic, mbabic@romaeducationfund.org. V predmete správy, prosím uveďte “SHAPYR – Country Coordinator Position”.

Termín uzávierky na zaslanie žiadosti: 20. august 2018